Vukovi sa DUNAVA

FOTOGRAFIJA & TERENI ZA RIBOLOV => Tereni za ribolov => Reke => Temu započeo: pikeman poslato 18 Mart 2022, 19:54:13

Naslov: Jegrička
Poruka od: pikeman poslato 18 Mart 2022, 19:54:13
Jegrička je reka u severnoj Srbiji, u južnom delu Bačke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodina. Površina sliva ove reke je oko 144.200 ha, dužina sliva pravca zapad-istok iznosi oko 100 km a širina 14,5 km. Duga je 65 km.

(https://i.postimg.cc/bpMfjbgg/Jegricka.jpg)

Tok reke

Jegrička predstavlja najveću rečicu na Bačkoj južnoj lesnoj terasi. Nekada najduža autohtona vojvođanska reka, nema klasičan izvor i predstavlja sistem povezanih bara kroz koje voda otiče do svog ušća u reku Tisu. Vodom se snabdeva iz više depresija južno od mesta Despotovo, gde se i nalazi njen prirodni početak.

Kod Despotova spajaju se depresije – krakovi Jegričke i formiraju jedinstveni vodotok koji se na 37. kilometru kod Žablja uliva u Tisu.

Sa početkom u području Pivnica, Silbaša, Paraga, Ratkova i Despotova, reka dalje teče pored Ravnog Sela. Zmajeva i Siriga, uporedo sa Kanalom Dunav—Tisa—Dunav i Malim Bačkim kanalom.

U blizini Temerina Jegrička se deli na dva dela. Jednim delom teče ka severu, protiče pored sela Gospođinci i završava se u močvarama oko Žablja. Drugi deo napaja ribnjak kod Žablja, veličine 0,98 km², teče ka jugoistoku i kod Jurišne Humke se uliva u Tisu.

Poslednjim regulacijama Jegrička je uključena u veliki Hidrosistem DTD, čime je izgubila osobine prirodnog toka, tako da je danas najvećim delom kanalisana, u sklopu pomenutog sistema. Njen donji tok u dužini od oko 15 km danas je ribnjak u kome se nalaze četiri ostrva-grede. Regulacijom su na ovoj rečici izgrađeni sledeći objekti: vodozahvatna ustava Despotovo, prelivni prag kod Zmajeva za regulisanje nivoa vode, ustava Žabalj i crpna stanica na samom ulivu Jegričke u Tisu. Sa ovim objektima vodni režim Jegričke nije prirodan već dirigovan. Upravo je režim voda jedan od najvažnijih činilaca za razvoj živog sveta.

Flora i fauna

Flora i fauna Jegričke je od posebnog značaja prisustvo zaštićenih vrsta, prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Od retkih i ugroženih vrsta pored belog lokvanja i barske paprati, ovde se nalaze vodeni orašak i mešinka. Mešinka je po svojoj životnoj formi interesantna insektivorna biljka mesožderka, koja se hrani tako što podvodnim meškovima ,,hvata" sitne vodene organizme. U Jegričkoj su svoje utočište našli i današnji biljni relikti koji po mnogima predstavljaju ostatak flore iz toplih perioda tercijara, kada je na prostorima južne Evrope vladala suptropska klima. Takve su brojne vrste vlažnih i vodenih staništa: vežljika, vodoljub, drezga, krocanj, podvodnica, beli lokvanj, lokvanjić, vodena paprat, vodeni orašak i uvijuša.

Ribe

Jegričke pored domaćih vrsta, zastupljene su i populacije stranog porekla, kao posledica uticaja čoveka.

Fauna riba predstavljena je sa 20 vrsta grupisanih u okviru šest familija. Na osnovu broja predstavnika dominira familija šarana. Unesene ili ribe stranog porekla potiču sa Dalekog istoka (srebrni karaš, beli amur i amurski čebačok) i iz Severne Amerike (američki patuljasti som i sunčica).

Na spisku riba nalazi se više retkih i ugroženih vrsta od kojih su najznačajnije čikov, štuka, smuđ, som i šaran.

Vodozemci i gmizavci

Kao vlažno područje pruža povoljne stanišne uslove za razvoj i život vodozemaca i gmizavaca. Predstavnici vodozemaca su mali vodenjak i osam vrsta žaba, a od gmizavaca prisutna je retka i ugrožena vrsta barske kornjače i dve vrste zmija: belouška i ribarica.

Barske ptice

Jegrička predstavlja jednu od retkih oaza za opstanak barskih ptica. Do sada je registrovano 198 vrsta, a neke od njih su: vodeni bik, patka kašikara, sivi barski detlić, belobrka čigra, patka gluvara i krdža, ćubasti gnjurac, mali vranac, velika bela čaplja, mrka čaplja, veliki trstenjak i brkata senica. Izuzetno je bitno prisustvo globalno ugrožene patke njorke, zatim crnovrati gnjurac i mali gnjurac, siva guska, eja močvarnica, crna čigra, modrovoljka i cvrčić tršćar.

Sisari

Sisari koji nastanjuju obalu Jegričke u velikom broju pripadaju strogo zaštićenim divljim vrstama, ima i onih koji se nalaze na Preliminarnom spisku vrsta za Crvenu knjigu kičmenjaka Srbije, a jedna od njih je vidra. Predstavnici glodara sa obale ove reke su vodena voluharica, poljski miš i poljska voluharica, kao i bizamski pacov. Od predstavnika mesoždera mogu se izdvojiti lasica, kuna belica, jazavac i lisica, a od lovne divljači srna i zec.

Izvor: Vikipedija (https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/e/e6/Kanalisani_tok_jegricke.JPG)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/b/be/Zimski_pejzaz.JPG)
Kanalisani tok Jegričke


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Jegri%C4%8Dka_Temerin.JPG)
Jegrička kod Temerina


(https://i.postimg.cc/pV64Rbfr/Jegricka-Zabalj.jpg)
Jegrička kod Žablja


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/e/e1/Crpna_stanica_u_zablju.JPG)
Crpna stanica kod Žablja