Military Shop


PKVM sistemi D.A.M.rs - prodaja ribolovacke opreme nemackog proizvodjaca DAM
Eurofish Beograd Vodomar.rs MG Servis
Carp Mania - sve za takmicarski i rekreativni ribolov Fanatic Tackle Shop
Riboshop Lov i ribolov Sportski ribolov VBA Soft Lures

Autor Tema: List Ribolov  (Pročitano 390580 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže orka

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Okt 2008
 • Poruke: 4,560
 • Lokacija: Beograd
Odg: List Ribolov
« Odgovor #705 poslato: 19 Februar 2019, 20:49:47 »


RI­BO­LOV BR. 474 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 22. FEBRUARA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

STVAR­NO I MO­GU­ĆE (Da li dr­ža­va Sr­bi­ja ne mo­že ili ne­će da su­zbi­je pro­da­ju kra­de­ne ri­be)

STO­PO­STOT­NA RE­A­LI­ZA­CI­JA (Te­žak ali us­pe­šan fe­bru­ar­ski ri­bo­lov na Bo­van­skom je­ze­ru)

OTE­ŽA­VA­JU­ĆI FAK­TO­RI I VE­LI­KA RA­DOST (Lov gra­blji­vi­ca ve­štač­kim mam­ci­ma u iz­ra­zi­to hlad­noj vo­di)

DRUG ĆI­RA, BEZ GLA­VE I UTRO­BE (O »ko­le­gi­jal­nom« sma­nji­va­nju tro­fej­nih ulo­va)

RET­KA HRA­NA I NU­LO­VA­NI PLO­VAK (Po­če­tak se­zo­ne 2019. na je­ze­ru Će­li­je, u zna­ku be­o­vi­ce)

BOR­CI PRO­TIV VE­TRA (Osnov­ni deo pri­bo­ra za ri­bo­lov meč teh­ni­kom: Ve­gler plov­ci)

PRE­ZLE, KU­GLE, KA­ŠA I KO­MA­DI (Upo­tre­ba hle­ba kao sa­stoj­ka pri­hra­ne u ri­bo­lo­vu na fi­der i plo­vak)

ME­SNI SEN­DVIČ I JE­DAN CR­VIĆ (Zim­sko pe­ca­nje sko­ba­lja fi­der teh­ni­kom na plov­ka­ro­škom re­vi­ru)

NI­ŠAV­SKI VE­LE­MAJ­STO­RI Zim­ski lov sko­ba­lja bo­lo­nje­zom i vo­žnjom plov­ka na ni­ški na­čin)

HLEB­NA RU­ŽA I STAL­NO TRA­ŽE­NJE (Ka­ko lo­ve uspe­šni: Ivan Pa­na­jo­to­vić Pir­ke, maj­stor za krup­ne kle­no­ve)

MRE­NE NA PO­ČET­KU, SKO­BA­LJI NA KRA­JU (Re­zi­me je­se­nje-zim­ske fi­de­ra­ške se­zo­ne 2018/2019. na Za­pad­noj Mo­ra­vi)

VI­LA U RA­LJA­MA PR­LJA­VE ENER­GI­JE (Šta se mo­že de­si­ti sa Ni­ša­vom, ako se na njoj iz­gra­di 10 pla­ni­ra­nih pri­bran­skih elek­tra­na)

IS­TRA­ŽI­VA­NJE, FI­NO­ĆA I TAM­NA HRA­NA (Fi­de­rom na plo­ti­ce i sko­ba­lje na re­ka­ma, kra­jem zi­me)

OD KAR­BO­NA DO NI­TI­NO­LA (Eks­klu­ziv­no: Re­por­ter Ri­bo­lo­va u cen­tra­li ita­li­jan­skog Ma­ve­ra)

SE­ĆA­NJE: DRA­GAN PA­NIĆ GA­CA

CR­VI­ĆI ZA ĆU­DLJI­VE ŠLJI­VA­RE (Po­sle du­že pa­u­ze, be­la ri­ba pro­ra­di­la na Sa­vi ne­da­le­ko od Be­o­gra­da)

SE­ZO­NA NI­KAD NE PRE­STA­JE (Lov lig­nji pa­nu­lom, na du­bo­kim me­sti­ma da­le­ko od oba­le)

JA­ČI OD JU­GA I KI­ŠE (XX Kup Mi­mo­za – Ba­o­ši­ći, 30.01-03.02)

VRA­ĆE­NA KA­PI­TAL­KA (Sja­jan ulov užič­kog va­ra­li­ča­ra Dar­ka Sko­ko­vi­ća)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 21. fe­bru­a­ra do 6. mar­ta

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ce Shi­ma­no So­cor­ro SW, For­max Pro FX-5290-004, Ra­pa­la RCD Mi­ni Split Ring Tool, Carp Pro To­rus Run­ner 7000, Li­ne­a­ef­fe Ra­pid Bass FD 11 BB i Penn Sla­mer III 3500; Dvo­del­no ode­lo Va­ri­vas Warm Su­it VA­AW-22 Black & Whi­te; Va­ra­li­ce Ra­pa­la Rip­pin' Rap i DAM Stri­ker; Plo­vak Ma­ver Ram­bo; Šta­po­vi Carp Hun­ter Te­le i Ma­ver Su­per­lit­hi­um Su­per Po­ten­te; AS kop­če za fe­e­der; Ther­ma­Cell ure­đaj za za­šti­tu od ko­ma­ra­ca; Udi­ce Ta­ka­ra Com­pe­ti­tion.

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 3,2 kg; Smuđ 3,15 kg

DO­BAR SA­VET: Ve­li­či­na va­ra­li­ce kao fak­tor krup­nog ulo­va; Čvor za spa­ja­nje mo­no­fi­la i če­lič­ne saj­le

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Tra­va i cr­vi­ći za drin­ske plo­ti­ce; Lep rad sko­ba­lja na Ibru kod Ba­ljev­ca

IZ SVE­TA: Ple­te­ni­ca Su­fix 131 (G-Co­re); Ku­ti­ja Pla­no 7237

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 474 IZ­LA­ZI U PE­TAK 8. MARTAVan mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,872
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #706 poslato: 05 Mart 2019, 17:34:39 »


RIBOLOV BR. 475 U PRODAJI JE OD PETKA 8. MARTA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

MOŽEMO LI UTICATI NA DRŽAVU I KORISNIKE (Ako ne pomažu apeli i kuknjava, moži li pomoći direktno i konkretno ukazivanje na nelegalne radnje?)
DUG PREDVEZ I JEDAN CRVIĆ (Šljivar je krajem zime lepo radio na Savi kod Beograda i dok je voda padala)
IZMEĐU POMODNOSTI I ZADRTOSTI (Prednosti i mane dugih i kratkih varaličarskih štapova)
RAZLIKA PRIMETNA, DA LI I BITNA? (Koliko dužina štapa utiče na daljinu izbačaja)
PET SANTIMA IZNAD DNA (Počela prolećna sezona na šaranskim revirima)
SEĆANJE: RATKO MARKOČEVIĆ
SIR, HLEB, CRVI I PRECIZNOST (Recept za uspešan zimski lov skobalja na Južnoj Moravi)
SITNURIJA NA SVE MAMCE I PREZENTACIJE (Ciljani lov šarana na komercijalnom reviru u Sisevcu)
IZAZIVANJE GOROSTASA (Počinje cug soma na našim rekama i stajaćicama)
LAGANA ŠETNJA I PAŽLJIVO ČITANJE (Pet saveta za uspešan r4ibolov na mrenskim rekama van zimovnika, na kraju hladnijeg dela godine)
NIŠTA NIJE PREJAKO (Varaličarenje najborbenijih morskih riba na svetu)
MALO REKA, MALO RIBE, MALO ŠANSI (Sužen izbor voda na kojima je moguće izgledno uspešno pecanje na početku sezone lova pastrmke)
NEODOLJIVA LARVA ZLATNE MARE (Odličan mamac za lov klena krajem zime i početkom proleća)
FINO, FINIJE, NAJFINIJE (Formula uspeha za ribolov bolonjezom i vožnjom plovka u bistroj vodi)
USPEŠNA GODINA (Skupština požarevačke OSR Smuđ)
ALATKE LJUBITELJA VELIKE FINOĆE (Osnovne karakteristike štapova i mašinica za ribolov meč tehnikom)
ŠLJIVARI UPRKOS OPADANJU (Posle dužeg zatišja bela riba ponovo solidno radi na Savi kod Beograda)
DVA VRAĆENA KAPITALCA (Sjajni februarski ulovi i džentlmenski pristup varaličara iz Crvenke)
KORAK NAPRED! (Izveštaj sa Sajma nautike, lova i ribolova u Beogradu, 1-5. marta)
DUGI PREDVEZI I KRUTI VRHOVI (Ribolov iz plovila u jakoj morskoj struji)

STALNE RUBRIKE

Hidrometeorološka i solunarna prognoza od 21. februara do 6. marta
ULOV KOJI SE PAMTI: Rekordni tolstolobik iz Opovačkog dunavca?
IZLOG: Formax Camo suncobran, Rapala Ultra Light Shad, Carp Pro Bivy Table CPPT03M, Sufix Duraflex, Carp Pro Eco Camo dušek, Rapala Urban Messenger torba, Lineaeffe Vigor Rangers FS 4 B.B, Polarizaciona naočare Gamakatsu i Robinson, Energo Team Water Resistant Fishing Box, Stonfo Lubricant Oil i Reel Lube Grease, Ribox Mikropeleti
PARADA ULOVA: Smuđ 7,83 kg; Bucov 6,82 kg
DOBAR SAVET: Sedam saveta za ribolov u bistroj vodi, početkom proleća
I TO SE DOGAĐA: Tvister za tri šarana divljaka!?
ULOV KOJI SE VRATI: Pušten slučajno ulovljeni dunavski šaran od 15 kg
RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Trava i crvići za drinske plotice; Lep rad skobalja na Ibru kod Baljevca
IZ SVETA: Mašinica Balzer Alegra Feeder 6600 F, Rapala Fish & Game makaze
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Sivac, Bačka Palanka, Bođani, Kula, Vrbas, Novi Sad, Koviljski rit, Titel/Knićanin, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Valjevo, Aranđelovac, Čačak, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.

Ribolov br. 476 izlazi u petak, 22. marta 2019.


Van mreže žex.rašeta

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2010
 • Poruke: 4,080
 • Lokacija: Banovci Dunav
Odg: List Ribolov
« Odgovor #707 poslato: 19 Mart 2019, 20:09:47 »


RIBOLOV BR. 476 U PRODAJI JE OD PETKA 22. MARTA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

BEZ PLAVNIH ZONA NEMA NI RIBE (O velikom problemu naših voda, koji se ne vidi na prvi pogled)
CRVENO-BELI KOKTEL U MIRNOJ VODI (Izuzetno dobar martovski rad bele ribe na Tamišu kod Opova)
IZMEĐU ZIME I ZABRANE (Izazov za najzagriženije - martovski lov šarana na velikoj reci)
GLAVINJARA ZA KAPITALCA (Naši zemljaci otvorili sezonu lova soma na kanalu Bjanko u Italiji)
VETAR, MESTO, ZADUŠNICE (Jutgarnje južnomoravsko nestatično fiderisanje)
METOD I POP-APOVI (Martovsko pecanje babuške na komercijalnom reviru)
RIBA, MESO I MELASA (Lov jezerske deverike fider tehnikom na prelazu zime u proleće)
TEŠKOM ZEMLJOM KROZ KEDERE (Lov belr ribe bolonjezom i vožnjom plovka na Savi)
OMILJENI SLUČAJNI PROLAZNIK (Šljivar - jedna od najpopularnijih ciprinidnih vrsta kod nas)
DVE PEDESETICE ZA DVA DANA (Početak sezone lova pastrmke kakav se samo poželeti može)
LOV NEVIĐENIH BUKADŽIJA (Varaličarenje bucova na početku prolećne sezone na velikim rekama)
INDIJANSKI PRISTUP (Lov barske babuške na samom početku prolećne sezone)
SAT I PO - KILO I PO (Početak sezone na DTD kanalu kod Kikinde)
RUSKA ŠKOLA ZA BABUŠKU (Plovkarenje na stajaćim vodama početkom proleća)
PROLEĆNA BOMBA (Veoma efikasna verzija Fazanovog repa)
FRATAR PRIMA KAD JE PLIMA (Lov jedne od najpopularnijih jadranskih riba udicom sa obale i iz barke)

STALNE RUBRIKE

Hidrometeorološka i solunarna prognoza od 21. marta do 3. aprila
IZLOG: LeptirBlue Fox Vibrax Longcast, Formax Elegance Pro Feeder torba, Najlon Sufix XL Strong, Formax Elegance Pro torba za čuvarku, Rapala Aluminijumska klešta, Formax Elegance torba za mešanje hrane, Stonfo Bait Bander, Štap Carp Expert Elite Feeder,
Ribolovačke stolice, Carp Craddle "kadica", Madcat Heavy Duty štapovi, mašinica
Lineaeffe TS Speed Pro RD - 7 B.B.
PARADA ULOVA: Smuđ 5,15 kg; Pastrmka 1,57 kg
IZ SVETA: Vobler Rapala X-Rap Countdown, Kašika Daiwa Silver Creek ADM 3,8 g, Štap Browning Black Magic Competition Picker II, Štap Jackson Direct Vertical Cast, Kogha Keschermagnet
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Sivac, Bačka Palanka, Bođani, Kula, Vrbas, Novi Sad, Koviljski rit, Titel/Knićanin, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Valjevo, Aranđelovac, Čačak, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.
Ribolov br. 477 izlazi u petak, 5. aprila 2019.
Biće nam bolje kada mi postanemo bolji ljudi!

Van mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,872
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #708 poslato: 03 April 2019, 11:51:40 »


RIBOLOV BR. 477 U PRODAJI JE OD PETKA 5. APRILA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

AUTOGOL NA TOPLOJ MLAVI?! (O privremenoj zabrani dubinskog ribolova na jednom od najposećenijih revira u Srbiji)
HLEBNA RUŽA NA ČISTINI (Prolećni lov babuške na plovak)
IPAK MOGUĆA MISIJA Lov šljivara na fider početkom proleća na Južnoj Moravi)
PAD VODE I RAST TEMPERATURE (Varaličarenje štuke neposredno nakon prestanka zabrane)
TRAŽENJE LAKOG PLENA (Kad, kako izašto štuka napada)
MALA RIBA, VELIKA ZABAVA (Takmičarski pristup rekreativnom lovu kedera)
Postepeno zategnuta omča (Vezivanje elemenata sistema fider gumom
DVE ČAROBNE REČI (Počela prolećna sezona na kultnom reviru kod prevodnice u Kucuri)
BABA SE BUDI! (Početak prolećne sezone lova mirnih riba na kanalima sistema DTD)
KARAMELA U UMRTVLJENOJ HRANI (Kraj marta na Pančevačkom keju na Tamišu)
PORANIO KRAJ SEZONE (Počeo mrest skobalja u pritokama Ibra na području Kraljeva)
FIKSNA MONTAŽA: Najjednostavniji i najčešće korišćen sistem za lov meč tehnikom
TRAŽENJE, MENJANJE, HRANJENJE (Prolećna zanimacija: Lov babuške na plovak na maloj stajaćici)
I SPINER I DŽERK (Lovna varalica za štuku i soma, napravljena osnovnim alatom, u kućnoj radinosti)
NERVOZNI POŠTAR (Mala škola vezivanja: Velika i teška nimfa za rano proleće)
POLAGANO UZ PREPREKE (Počela prolećna sezona varaličarenja klena na malim rekama)
OLOVO OD 380 G I RIBE OD 700 (Ekstremni ribolov na uzburkanom okeanu)
RUŽIČASTI LJUBITELJ CRVENE (Na Jadranu počela prolećna sezona lova arbuna iz barke)

STALNE RUBRIKE

Hidrometeorološka i solunarna prognoza od 4. do 17. aprila
I TO SE DOGAĐA: Jurio soma, dobio štuku
IZLOG: Mašinica Daiwa Emblem Surf 35 SCW QD, Monofil Sufix Duraflex, Teleskopi
Daiwa Megaforce Tele, Formax Elegance torba za mašinice, Najlon Carp Expert Original Purple, Udice Maver Katana KM 8, AS Spod Mix, Sufix Ultra knot monofil, Teleskop Competitor Bolognese, Vobler Rapala Countdown 5, Varaličarac Madcat Commando,
Deeper bežični sonari
ULOV KOJI SE PAMTI: Som i dva bucova
IZ SVETA: Mašinica Axxa Thanos Front 3000, Quantum Magic Trout Bloody Inliner, Shimano Windproof Stretch
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Sivac, Bačka Palanka, Bođani, Kula, Vrbas, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel/Knićanin, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Valjevo, Aranđelovac, Čačak, Prijepolje, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.

Ribolov br. 478 izlazi u petak, 19. aprila 2019.


Van mreže orka

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Okt 2008
 • Poruke: 4,560
 • Lokacija: Beograd
Odg: List Ribolov
« Odgovor #709 poslato: 18 April 2019, 20:57:15 »RIBOLOV BR. 478 U PRODAJI JE OD PETKA 19. APRILA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

PARADIGMA (PR)OPADANJA (Zašto opada broj izlagača ribolovnog pribora na niškom sajmu i može li se nešto uraditi da se taj trend preokrene)
CRVIĆ, PODIZAČ I AROMA SIRA (Lov bele ribe početkom aprila na Savi kod Beograda)
PECIN ULOV KARIJERE (Kapitalni som uhvaćen i vraćen na Velikoj Moravi kod Ćuprije)
TOLSTOLOBIK NA CRVIĆE (Neočekivani plovkaroški ulov na Toploj Mlavi)
POTRAGA ZA DRUGIM RIBAMA (Prolećno pecanje na Južnoj Moravi tokom mresta skobalja)
KANALSKA BABUŠKA I DUNAVSKA BELA (Polako se zahuktava sezona na ravničarskim vodama)
IMAJU LI SVRHE DALEKOMETNI KAVEZI (Male tajne uspešnih: Fider ribolov na velikim daljinama)
LUBENIČARKA I DVA ZRNA ŽITA (Zanimljiv a neuobičajen način lova babuške u prvom delu proleća)
ELITA NA OKUPU (Kruševac: IV Fider kup Ćelije 2019
GARNITURA (BEZ) KOMPROMISA (Da li je moguće uspešno varaličariti više vrsta riba istim kompletom)
TRI I PO OBLIKA (Osnovni modeli za ribolov na prirodne mamce – na plovak ili fider)
DVA CRVIĆA NA DVE DUŽINE ŠTAPA (Izuzetno uspešno kratko pecanje bele ribe na Savi u Beogradu)
ADUT ZA MIRNU VODU (Vezivanje mušice Crazy Wooly Bugger)
BOMBARDOVANJE MESNIM PROTEINIMA (Lov babuške meč tehnikom na jezeru Tvrdenjava kod Surčina)
ISTI PRINCIP, RAZLIČIT BROJ NAMOTAJA (Spajanje struna različitih tipova duplim uni čvorom
PRODUKTIVNI ZALIVI (Pravo vreme za lov krupnih kauglera na rekama)
TINJAK SA ISPRANE OBALE (Prolećno varaličarenje klena na imitaciju velikog crva)
NADMUDRIVANJE SA GRADSKIM GLAVONJAMA (Lov klena na Moravici, sa keja u Aleksincu)
... I SAMO PONEKAD (Ribolovačke dileme: Može li se bolonjezom protiv fidera)
DVE HRANE I DVE ZEMLJE (Mini-reportaža sa Tamiša u Pančevu
ŠTAP I KANAP (I LANAC) (Sve što treba da znate o sidrenju čamca u morskom ribolovu

STALNE RUBRIKE

Solunarna prognoza od 18. aprila do 1. maja
IZLOG: Rapala Shadow Rap vobler, Formax Avatar Feeder NG 3500 mašinica, Mercury Max Spinning varaličarski štap, Formax Standard ranac, Rapala Mini špicasta klešta, Formax Attack Classic Spinner leptiri, Sufix Super 21 najlon, Sakovi za šarana, DAM Quick 5 LC FD mašinica, Stonfo Catapult Cup korpe za praćke, Energo team Outdoor Double Rod Tube futrola za štapove, Sonik mašinice i štapovi, Sportex Black Arrow G2 varaličarac, Fairy River »čikada«.
PARADA ULOVA: Štuka 3,4 kg; Šaran 21,5 kg
DOBAR SAVET: »Kesa« na obrenovački način; Brzo oštrenje ribolovačkih makaza
ULOV KOJI SE PAMTI: Kapitalac na šed-tvister (Bačka Palanka); Klen i paklara
I TO SE DOGAĐA: Klenaroška larva za trofejnog bucova (Kraljevo)
IZ SVETA: DAM Z1 Power Jig varaličarac; Čelične hranilice, Shimano Nasci FB, Cormoran I-Cor L 5PIF 1000, Stroft NiTi Monowire i Polywire sajle
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Sivac, Bačka Palanka, Bođani, Kula, Vrbas, Novi Sad, Koviljski rit, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Požarevac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Valjevo, Aranđelovac, Čačak, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.

Ribolov br. 479 izlazi u petak, 3. maja 2019.

Van mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,872
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #710 poslato: 03 Maj 2019, 14:01:19 »


RIBOLOV BR. 479 U PRODAJI JE OD PETKA 3. MAJA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

NAŠE NIČIJE VODE (Kako je došlo do toga da se većina onih koji svoje slobodno vreme provode u ribolovu prema životnoj sredini odnosi krajnje neodgovorno i nedomaćinski)
GLAVINJARE ZA GRDOSIJE IZ TOPLE VODE (Nekoliko kapitalnih ulova soma na Savi kod Obrenovca obeležilo prvi deo prolećne sezone)
KAPITALAC SA SPRUDA Trofejni som uhvaćen na Velikoj Moravi kod Ćuprije)
LEPE »BABE« I OBILJE SIĆE (Prolećno plovkarenje na stajaćicama)
POVRATAK OMILJENOG ULJEZA (Lov babuške na Gružanskom jezeru, krajem aprila)
MALE GUME BOLJE LOVE (Varaličarenje bandara posle mresta na Savskom jezeru)
OBLACI I VETAR, GUMA I METAL (Nezaboravan štukaroški dan krajem aprila na Vlasinskom jezeru)
LIPLJENI, PASTRMKE I KOMPLET LEPINJA (Ribolovačka reportaža iz jedinog našeg grada u čijem je centru moguće vrlo uspešno mušičariti dve vrste salmonida)
IZBEGAVANJE RIBOLOVAČKE UTEHE (Kada /ne/ treba menjati mesto u varaličarskom ribolovu)
ILI SPORA ILI FORA (Kako prevariti štuku koja nije raspoložena za jelo)
PORAST DONEO RAZNU RIBU (Dva zanimljiva prolećna dana na DTD kanalu kod Kajtasova)
Kad je mnogo manje znatno više (KAKO NAČINI PUNJENJA HRANILICE MOGU UTICATI NA USPEH U RIBOLOVU)
SMUĐEVI IZ ŠTUČJE VODE (Veoma neobičan ribolov iz kajaka na jezeru u Čonoplji)
JEZERO KINGFISHER (Prvi komercijalni revir kod Paraćina)
ZAUSTAVLJANJE I KOČENJE (Sve što treba da znate o sidrenju čamca u morskom ribolovu /II/)

STALNE RUBRIKE

Solunarna prognoza od 2. do 15. maja
IZLOG: Vobler Rapala BX Swimmer, Carp Pro torba za sušenje bojlija, Rapala X-Edition Wading cipele, Carp Pro Diamond Pro ranac, Varalica Storm R.I.P. Weedless Buzzer, Carp Pro Diamond šaranska torba, Storm Po¬le takmičarac od 8 m, DAM Real Carbon Tele Pole petljaši, Energoteam Piave Bolo, Sensas kutija za predveze.
PARADA ULOVA: Smuđ 5,8 kg: Bucov 3,29 kg.
JEDAN OD NAS: Nebojša Nikolić
ULOV KOJI SE PAMTI: Neodoljivi tvič za trofejnu potočaru
I TO SE DOGAĐA: Skobalj na voblerče
MALA ŠKOLA VEZIVANJA: Zečje uvo bez glave
IZ SVETA: Kutije Plano Rustrictor, Pletenica Sufix Nanobraid, Vorm udica VMC Mystic Predator 7346 WT.
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Sivac, Bačka Palanka, Bođani, Kula, Vrbas, Novi Sad, Koviljski rit, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Požarevac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Šabac, Valjevo, Aranđelovac, Čačak, Prijepolje, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.

Ribolov br. 480 izlazi u petak, 17. maja 2019.


Van mreže Goachild

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jun 2009
 • Poruke: 5,295
 • Lokacija: Novi Beograd
 • 11070
Odg: List Ribolov
« Odgovor #711 poslato: 15 Maj 2019, 10:43:40 »


RIBOLOV BR. 480 U PRODAJI JE OD PETKA 17. MAJA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

REDOVNA KONTROLA VANREDNIH SITUACIJA?! (Mogu li ribočuvarske službe same da se izbore sa najtežim vidovima krivolova?)
NEODOLJIVI DURDUBAK, TROFEJ U ZADNJI ČAS, NEODOLJIVI TEŠKI METAL (Dobri ulovi soma na više voda u poslednjim danima pred početak zabrane)
CRVIĆ IZNAD DNA (Majski lov bele ribe na jezeru Dobrodol)
ČUDNO PONAŠANJE LUTAJUĆE RIBE (Zanimljivo majsko plovkarenje na jezeru Ćelije)
SNOP PINKIĆA I MESNI KOKTEL (Dva uspešna pecanja na Tamišu, sa gradskog keja u Pančevu)
S VEROM U HRANU, SEBE I MALE HRANILICE (Odličan rezultat obrenovačkog fideraša na jednom od najjačih takmičenja u Mađarskoj)
POBEDE IGNJIĆA I STOJANOVA (Prvenstvo međuregiona Sever i Jug u fideru)
NAJMLAĐI U CENTRU PAŽNJE (Škola ribolova i klupsko takmičenje USR Smederevac)
NIZIJSKI SVAŠTOJED CRVENIH OČIJU (Predstavljamo ribe naših voda: Bodorka)
USPEH JE NEGDE IZMEĐU (Male tajne iskusnih: Kada i zašto /ne/ zameniti varalicu)
KRATKA BUĐENJA SMUĐA NA POVRŠINI (Uspešan ribolov početkom maja na Dunavu kod Kladova)
ŠEST ŠTUKA 641,6 CM! (Ekipa Team Quantum pobedila na prestižnom međunarodnom varaličarskom takmičenju u Švedskoj)
ČEŠKA NIMFA (Kreacija namenjena za sve popularniju varijantu mušičarenja)
PREKO LIGNJE DO GUME (Prolećni lov bandara na ušću Rije Crnojevića u Skadarsko jezero)
KOKTEL NASRED STAZE (Ciljani lov linjaka na malom klupskom jezeru)
MAKEDONSKO PECANJE, MRENKA ŠARENA... (Ribolov potočne mrene plovkom i lakom dubinkom)
STARA ŠKOLA – NEŽNO, LAGANO I FINO (Klasičan pristup meč ribolovu na stajaćoj vodi)
REŠENJE ZA KRUPNU RIBU (Tajne uspešnih: Pojačana klizna fider montaža)
PREPOZNAVANJE PRAVE PROVOKACIJE (Kada treba kontrirati u morskom ribolovu iz plovila)

STALNE RUBRIKE

Hidrometeorološka i solunarna prognoza od 16. do 29. maja
IZLOG: Vobler Rapala X-Rap Jointed Shad; Mašinica Daiwa Certate LT; Torba-ranac Rapala Urban Classic Sling Bag; Varaličarac Daiwa Exceler Catfish Spin; Šarandžijska vaga Carp Spirit Reuben Heaton; Takmičarac Daiwa Compass Mobile Telepole; Mašinica Browning Ambition M/F FD 4 B.B.; Gumeni kukuruz Starbaits; Bućkaroški štap DAM Madcat White Clonk Teaser; Višedelni varaličarci Shimano, Sportex, Robinson i Spro; Shimano šaranski program.
PARADA ULOVA: Štuka 3,15 kg; Skobalj 1,05 kg.
DOBAR SAVET: Kutija za namotavanje strune
ULOV KOJI SE PAMTI: Neodoljivi tvič za trofejnu potočaru
I TO SE DOGAĐA: Štuketina i somčići
MALA ŠKOLA VEZIVANJA: Zečje uvo bez glave
IZ SVETA: Mašinice Shimano Catana RC i Quantum Smoke S3 PT Inshore; Udice VMC 9408 Crystal; Teleskop Rod Rodman Trota Mania; Pilker Westin 360º Distance.
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Sivac, Bačka Palanka, Bođani, Kula, Vrbas, Bački Petrovac i okolina, Novi Sad, Koviljski rit, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Požarevac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Šabac, Valjevo, Aranđelovac, Čačak, Mali Zvornik, Prijepolje, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.

Ribolov br. 481 izlazi u petak, 31. maja 2019.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Efikasna energija - Portal posvecen energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije List Ribolov Spin & Fly Smuki Mrdalice Sportski Ribolov Marketing Marketing