Military Shop

Lovacke lampe


PKVM sistemi D.A.M.rs - prodaja ribolovacke opreme nemackog proizvodjaca DAM
Carp Mania - sve za takmicarski i rekreativni ribolov Vodomar.rs MG Servis
Marketing Fanatic Tackle Shop Riboshop

Autor Tema: List Ribolov  (Pročitano 357611 puta)

0 članova i 2 gostiju pregledaju ovu temu.

Van mreže žex.rašeta

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2010
 • Poruke: 3,904
 • Lokacija: Banovci Dunav
Odg: List Ribolov
« Odgovor #630 poslato: 04 Maj 2017, 17:14:58 »


RIBOLOV BR. 427 U PRODAJI JE OD PETKA 05. MAJA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

PRODUKTIVNA PRETRAGA PLIĆAKA (Šest saveta za lov štuke na prirodne mamce i varalice)
KAD PLOVAK KRENE (Pravo vreme za lov babuške na kanalima, barama i drugim stajaćicama)
BELI LUK NA DLACI (Ekstremna varijanta šaranskog ribolova)
VELIKA UPORNOST ZA VELIKE RIBE (Aprilski lov krupne plotice na Drini kod Višegrada)
PLOVKU KVANTITET, FIDERU KVALITET (Fider protiv petljaša u prolećnom lovu bele ribe na Tamišu kod Glogonja)
VEČI MAMAC – KRUPNIJA BABA (Recept za uspešan prolećni lov babuške na stajaćoj vodi)
NOVI FIDERAŠKI ADUT (Poređenje tonućih najlona Maver Smart Stone River i Jurassic Classic)
KALIFORNIJA U BANJI (Iznenadni prolećni cug dužičaste pastrmke u okolini Valjeva)
OD SVITANJA DO (POSLE) SUMRAKA (Majski lov smuđa iz čamca na velikim rekama)
VELIKE VARALICE ZA LENJE ŠTUKE (Početak štukaroške sezone u Istočnoj Švedskoj)
SPORI I MIRISNI SILIKONSKI CRV (Prvi prolećni izlasci na male pastrmske vode)
OD TACNE DO TOČKA (Kompletan vodič kroz dodatke za »takmičarske stolice«)
(NE)VIDLJIVA REVOLUCIJA! (Fluorokarbon kao glavna struna u varaličarenju)
DOBRE VIBRACIJE (Sve što treba da znate o voblerima za lov smuđa na rekama, jezerima i kanalima)
ZLATO HOLANĐANIMA (Izveštaj sa prvog svetskog klupskog prvenstva u fider ribolovu)
NEMAČKA POUZDANOST (Legendarna mašinica D.A.M. Quick Standard 54 No. 250/A
RAVNO NIJE UVEK PRAZNO (Kako i šta loviti na jednoličnom morskom dnu)
PROVOCIRANJE SA PAUZAMA (Prolećni lov basa na »aktivne« i »neaktivne« gumene varalice
KAPITALCI IZ DUBOKIH VIROVA (Trofejni ulovi dvojice Paraćinaca na početku somaroške sezone)

RUBRIKE

DOBAR SAVET: Svinger iz kućne radionice; Efikasne a jeftine hranilice; Privremena zakačka na štapu
FELJTON O MUŠIČARSKOM RIBOLOVU: Štap i čekrk
IZ SVETA: Eposeidon Madbrite klešta; Garmin Nautix; Cebbra Flexonit predvezi; Sportex Hydraspeed štapovi
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Kula, Bačka Palanka, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Ruma, Morović, Kikinda, Pančevo, Tomaševac, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Veliko Gradište, Rabrovo, Svilajnac, Srednje Pomoravlje, Kragujevac, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Loznica, Užice, Bajina Bašta, Timočka i Negotinska krajina, Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.

Ribolov br. 428 izlazi u petak, 19. maja 2017.
Biće nam bolje kada mi postanemo bolji ljudi !

Van mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,424
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #631 poslato: 17 Maj 2017, 15:48:42 »


Sadržaj broja 428

RI­BO­LOV BR. 428 U PRO­DA­JI JE OD ČETVRTKA 17. MAJA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NE­ZNA­NJE JE SI­LA (Da li bi­smo lo­vi­li vi­še da zna­mo vi­še o ri­ba­ma, vo­da­ma i ri­bo­lo­vu)

RET­KI ALI KRUP­NI (Re­zi­me pr­vih ne­de­lja pro­leć­ne smu­ža­ro­ške se­zo­ne na be­o­grad­skim te­re­ni­ma)

GLI­STE, CR­VI I VE­LI­KE KU­GLE (Sja­jan lov ke­se­ge I kru­pa­ti­ce pe­tlja­ši­ma na Ta­mi­šu po vi­so­koj maj­skoj vo­di)

MA­GLA, FLUO-SPREJ I STI­RO­POR (Lov tol­sto­lo­bi­ka fi­der teh­ni­kom na sta­ja­ćoj vo­di)

TAJ­NI ADUT – ŽI­TO! (Re­cept za us­pe­šan pro­leć­ni lov ba­bu­ške na sta­ja­ćoj vo­di)

HVA­TA­NJE LE­POG VRE­ME­NA (Đur­đev­dan­sko po­po­dnev­no pe­ca­nje na je­ze­ru Će­li­je)

STAL­NO ME­NJA­NJE (Pro­leć­ni lov be­le ri­be fi­der teh­ni­kom na Dri­ni)

SIT­NE RI­BE IZ MOĆ­NOG DNJE­PRA (Do­bar re­zul­tat na­ših fi­de­ra­ša na Flag­man Fe­e­der Ma­ster­su 2017 u Ukra­ji­ni)

BIT­KA ZA SVA­KU RI­BU U NE­KA­DA­ŠNJEM RA­JU (Pr­vi maj na Min­ču kod Man­to­ve

ME­SEC ZA­DO­VOLJ­STVA (Vo­dič za maj­sko mu­ši­ča­re­nje pa­strm­ke)

NEO­DO­LJI­VI ME­SNI KOK­TEL (Ne­za­bo­rav­no maj­sko pre­pod­ne na Gru­žan­skom je­ze­ru)

HRA­NA I PET CR­VA (Be­la ri­ba le­po ra­di na Ta­mi­šu kod To­ma­šev­ca)

NAJ­LOV­NI­JI MO­DE­LI (Sve što tre­ba da zna­te o vo­ble­ri­ma za lov smu­đa – II deo)

LUD­NI­CA NA PO­VR­ŠI­NI (Pro­leć­ni lov ka­pi­tal­nih igli­ca u Grč­koj)

EKS­TREM­NA VA­RI­JAN­TA: Fi­der iz ru­ke

USTA PU­NA HRA­NE (Za­bav­no pe­ca­nje kru­pa­ti­ce na plo­vak, na Ta­mi­šu kod Far­ka­ždi­na)

PRI­LA­ZI TI­HO I BA­CAJ JE­GU­LJI­CU SA TRO­KOM (Pro­leć­ni lov pa­la­mi­de va­ra­li­ča­re­njem u Bo­ki Ko­tor­skoj)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 18.do 31. ma­ja; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

ULOV KO­JI SE PAM­TI: SOM NA DŽERK

IZ­LOG: Penn Sar­gus II, Lav-MD Spin­ner Uni­ver­sal Light, Da­i­wa J-Braid X4, Ma­ver tor­be za pri­ma­mu, Rhi­no VX elek­trič­ni mo­tor, Shi­ma­no jak­na, Oku­ma Sol­tron Fe­e­der, Pro Fis­hing set za fi­le­ti­ra­nje LED Len­ser i Spro lam­pe; Sve­će pro­tiv ko­ma­ra­ca, Adi­ti­vi Van den Eynde i Ex­tra Carp.

PA­RA­DA ULO­VA: Ka­pi­tal­ni so­mo­vi kod Vi­se­ćeg mo­sta

DO­BAR SA­VET: Fi­der arm iz kuć­ne ra­di­o­ni­ce

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Uje­de­ni ka­pi­ta­lac

MA­LI LEK­SI­KON MU­ŠI­CA: Ve­li­ka si­va hi­dro lut­ka

FELJ­TON: Le­po­ta mu­ši­ce – Kla­se stru­ne i šta­pa

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 429 IZ­LA­ZI U PE­TAK 2. JUNA


Na mreži marina1983

 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jan 2015
 • Poruke: 3,108
 • Lokacija: Beograd
Odg: List Ribolov
« Odgovor #632 poslato: 25 Maj 2017, 13:54:11 »
A što vole da izmisle, lupe , prepišu u temi kuda na pecanje pa to je strašno. Ne uzimajte uopšte milo za drago ono napisano  smiley033

Van mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,424
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #633 poslato: 30 Maj 2017, 18:51:02 »


Sadržaj broja 429

RI­BO­LOV BR. 429 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 02. JUNA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

ŠLJUN­KA­RE SA­HRA­NJU­JU DRI­NU (Po­gu­ban uti­caj ne­kon­tro­li­sa­ne eks­plo­a­ta­ci­je ka­me­na na flo­ru i fa­u­nu na­še naj­ve­će pla­nin­ske re­ke)

SVA­KI PRO­LAZ – ULOV! (Fan­ta­stič­no pe­ca­nje na bo­lo­njez na Ti­si kod Kni­ća­ni­na)

20 KI­LA NA TRI CR­VA (Maj­ski lov be­le ri­be na fi­der na Ta­mi­šu kod Sa­ku­la)

OD M(R)ESTA DO M(R)ESTA (Naj­bo­lje zo­ne i va­ra­li­ce za lov štu­ke na Vla­sin­skom je­ze­ru i slič­nim aku­mu­la­ci­ja­ma)

ZR­NE­VLJE NA PLA­TOU (Pro­leć­ni lov amu­ra na ve­li­koj sta­ja­ći­ci)

VE­LI­KI DO­MET DOT SPO­DA (No­va ra­ke­ta osmi­šlje­na i pro­iz­ve­de­na u Sr­bi­ji pri­vla­či ve­li­ku pa­žnju evrop­skih ša­ran­dži­ja)

KA­KO SMO IZ­BE­GLI CVER­GLA­NA (Uz pra­vi pri­stup i ma­mac na Gru­žan­skom je­ze­ru je mo­gu­će pe­ca­ti i ka­da se pa­tu­lja­sto som­če in­ten­ziv­no hra­ni)

DE­BE­LI I MR­ŠA­VI (Ka­ko iza­bra­ti plov­ke za lov bo­lo­nje­zom na te­ku­ćim i sta­ja­ćim vo­da­ma

NE­ZA­DR­ŽI­VE GR­DO­SI­JE (Eki­pa emi­si­je Lov i ri­bo­lov po­čet­kom ma­ja sni­mi­la fan­ta­sti­čan lov so­ma na Pou)

OD VE­LI­KE MAJ­SKE DO MRA­VA (Ka­ko uspe­šno lo­vi­ti mu­ši­ča­re­njem na na­šim sal­mo­nid­nim re­ka­ma to­kom ju­na)

NE­ĆE RI­BA NI PE­ČE­NO PRA­SE DA JOJ BA­CIŠ (Ka­ko bi tre­ba­lo te­sti­ra­ti hra­ne da bi re­zul­ta­ti bi­li po­u­zda­ni i pri­men­lji­vi)

JA­KA SAJ­LA BEZ VIR­BLE I KLE­ME (Naj­jed­no­stav­ni­ji na­čin spa­ja­nja osnov­ne stru­ne i mo­no­fil­nog pred­ve­za za štu­ku)

MEK­SIČ­KI MED ZA AME­RIČ­KE DI­VLJA­KE (Ri­bo­lov iz sno­va: Ša­ran na fi­der, na je­ze­ru u Džor­dži­ji)

ŠTU­KA­RO­ŠKI UNI­VER­ZA­LAC (Pro­ve­re­ni na vo­di: Va­ra­li­ča­rac Da­i­wa Le­xa od 2,4 m, t.b. 50–100 g)

LA­KO­ĆA I PRE­CI­ZNOST (Le­gen­dar­ni pro­iz­vo­di ri­bo­lo­vač­ke in­du­stri­je: Sha­ke­spe­a­re Sig­ma Grap­hi­te 2400-035)

RI­BO­LO­VAČ­KA FO­REN­ZI­KA (Ka­da, šta i ko­li­ko je­de smuđ)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 1.do 14. juna; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

RI­BE SR­BI­JE: KRU­PA­TI­CA (KA­RA­PAT­KA)

IZ­LOG: Šta­po­vi For­max – Thun­der Carp, Tac­tic Cat i Tsu­na­mi Carp Long Cast, Ka­tran Zig Rig naj­lon, Carp Zo­om ta­ble­te i hra­na za tol­sto­lo­bi­ka, AS ku­va­ne ži­ta­ri­ce, ma­ši­ni­ca Carp Ex­pert Fe­e­der, Ga­ma­kat­su i Ro­bin­son po­la­ri­za­ci­o­ne na­o­ča­re, Vo­bler Sal­mo Rat­tlin Hor­net 6,5 cm.

PA­RA­DA ULO­VA: Bu­cov 3,1 kg, Som 68 kg, Štu­ka 5 kg, Klen 2,1 kg

DO­BAR SA­VET: Ka­ko da na­pra­vi­te bes­plat­ne a od­lič­ne »me­got« hra­ni­li­ce

MA­LE TAJ­NE USPE­ŠNIH: Gu­me­na ža­ba za štu­ku

FELJ­TON O MU­ŠI­ČAR­SKOM RI­BO­LO­VU: Stru­na i be­king

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 430 IZ­LA­ZI U PE­TAK 16. JUNA


Van mreže orka

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Okt 2008
 • Poruke: 4,212
 • Lokacija: Beograd
Odg: List Ribolov
« Odgovor #634 poslato: 15 Jun 2017, 20:30:40 »


RIBOLOV BR. 430 U PRODAJI JE OD PETKA 16. JUNA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

NAŠE POREČKE REKE (Može li se tokom perioda lovostaja sprečiti krivolov barem u najvećim ribljim mrestilištima)
NIDŽIN DAN ZA GRDOSIJE (Mladi ribolovac na Mlavi 1. juna uhvatio tri kapitalna klena od kojih je najmanji imao 2 kg)
OSETLJIVA POSLASTICA (10 saveta za čuvanje i u potrebu larve – ver de vaza)
NA TREĆI PLOP (Kako uhvatitikrupnog basa nakon mresta)
VREDELO JE ČEKATI (Izuzetno uspešan junski lov olstolobika na Tisi)
ZNAČAJ ČULA (Kako ribe pronalaze hranu)
PAPILOTNA, OLOVO I PIVO (Kako da napravite veoma jeftine a odlične kavezne hranilice)
KEDER PORED PANJA (Lov smuđa muvanjem na reci)
GORE, DOLE, PAUZA I... BAAM!
LUPA KAO SOM! (Neočekivano uspešno varaličarenje na jezercima kraj reke Strume u Grčkoj)
LETO U ZIMOVNIKU (Junski ov bele ribe na Savi u Beogradu)
BARSKE BABUŠKICE (Zabavno plovkarenje na malim stajaćicama)
BALANS, SNAGA I UKUS (Koja je funkcija kočnice ribolovačkih mašinica i u čemu je razlika između prednje i zadnje)
PRIJATNO IZNENAĐENJE (Provereno na vodi: Energo Team Finessa Carp Feeder od 3,6 m)
JEFTINO I ZABAVNO (Morski ribolov u Grčkoj na turistički način, početkom letnje sezone)

RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 15. DO 28. JUNA
RIBE SRBIJE: Deverika
LEKSIKON MUŠICA: Čupa i Plamena čupa
IZLOG: Formax FX-29 fider stolica, Štap Carp Expert Junior Double Tip Heavy, Carp Pro CP-103 podmetač za šarana, Peleti Soprofish Standard 25/7, Torba Team Formax. Stolica Extra Carp, Prihrane Maros Mix, Sensas i Van den Eynde, Maver EVA Super seal torbica za predveze, Stolica za ribolov u Barakudi
PARADA ULOVA: Tri lepa smuđa i jedan trofejni bas

FELJTON O MUŠIČARSKOM RIBOLOVU: Lider i tipet
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bođani, Sivac, Bački Petrovac i okolina, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Ruma, Morović, Kikinda, Pančevo, Tomaševac, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Veliko Gradište, Rabrovo, Svilajnac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Loznica, Užice, Bajina Bašta, Timočka i Negotinska krajina, Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.

Ribolov br. 431 izlazi u petak, 30. juna 2017.

Van mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,424
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #635 poslato: 27 Jun 2017, 23:55:25 »


RIBOLOV BR. 431 U PRODAJI JE OD PETKA 30. JUNA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

NEDOSTATAK MINISTRA ILI VOLJE (Da li će stanje na vodama biti išta bolje zahvaljujući formiranju ministarstva za ekologiju)
VOŽNJA PORED PANJEVA (Letnji lov klena na rekama na plovak i višnju)
OD SERIJE DO SERIJE (Uspešno junsko pecanje bele ribe u donjem toku Tamiša)
VELIČINA MAMCA, HRANA I DUŽINA DLAKE (Kako izbeći sitnije vrste pri lovu šarana na »divljim« vodama)
LOŠE VREME I KAPITALNI ULOVI (Održana prva dva kola srpske bas lige)
TUTI-FRUTI I LUDA VOŽNJA (Lov ribnjačkog šarana mušičarenjem, na imitaciju peleta)
GODINA SOMA (Kraj prolećne sezone na Vlasinskom jezeru u znaku solidnih varaličarskih ulova)
DINAMIČNO POPODNE (Otvaranje letnje fider sezone na Bovanskom jezeru)
DOBITNA KOMBINACIJA (Mešavina jedne domaće i jedne strane hrane hit među takmičarima)
PARADAJZ VARALIČARENJE (Recept za uspešan norski ribolov u Grčkoj na turistički način, početkom letnje sezone)
I IMITACIJA I PREZENTACIJA (Vodič za uspešno mušičarenje na našim salmonidnim vodama, tokom jula)
DELJI I UŽIVAJ (Vodič za pravljenje drvenih modela za livenje silikonskih varalica u kućnim uslovima)
BRZINA I PONEKI TRZAJ (Varaličarenje bucova početkom leta u Đerdapskoj klisuri)
SITNI ALI BITNI (Ležajevi u ribolovačkim mašinicama: kvalitet, uloga i konstrukcija)
NA RZAVU ĆUPRIJA (Letnje varaličarenje klena u Višegradu)
TRI ODJEDNOM (Morski sistemi za troling koji se ne mrse)
UDARAC ZA UDARCEM (Izuzetno uspešan prolećni lov haringe na Baltiku)

RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 29. JUNA DO 12. JULA
RIBE SRBIJE: Bucov
IZLOG: Rod-pod Carp Pro, Tacna Preston Side Tray Large, Gamakatsu udice, Formax Cat Fighter pletenica, Hart Olasa, Energo Team tuba, Lav-MD Dyneema, Varaličarac Daiwa Saltiga Spin, AS Open End hranilice,
DOBAR SAVET: Kanta za varalice; Dipovi u mini-pakovanjima, Kidanje pletenice
LETNJE RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Acine savske mrene: Som umesto basa; Tenkara na Đetinji
FELJTON O MUŠIČARSKOM RIBOLOVU: Vežbanje zabacivanja
IZ SVETA: Browning Black Magic Stillwater Light; D.A.M. »metla« za džigovanje; Berkley Warpig
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bođani, Sivac, Bački Petrovac i okolina, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Ruma, Morović, Kikinda, Pančevo, Tomaševac, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Veliko Gradište, Kragujevac, Svilajnac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Šabac, Loznica, Užice, Bajina Bašta, Timočka i Negotinska krajina, Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.

RI­BO­LOV BR. 432 IZ­LA­ZI U PE­TAK 14. JULA


Van mreže žex.rašeta

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2010
 • Poruke: 3,904
 • Lokacija: Banovci Dunav
Odg: List Ribolov
« Odgovor #636 poslato: 14 Jul 2017, 21:28:08 »


RIBOLOV BR. 432 U PRODAJI JE OD PETKA 16. JUNA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

ZABRANA DANJU, A NE NOĆU (Zalaganje za dozvolu noćnog ribolova u najtoplijem delu godine)
SVIM ORUĐIMA NA SITU (Lov bele ribe početkom leta na jezeru Ćelije)
KOLEGA KONJ I OSTALE LEGENDE (Priča o ribolovačkim nadimcima i o tome kako nastaju)
PORED SAME TRAVE, TIK IZNAD DNA (Letnji lov plotice na fider, na Zvorničkom jezeru)
ČEKANJE NA NAJVEĆE (Letnje plovkarenje deverike na Savi kod Umke)
VEČERNJA AKCIJA (Uspešan letnji izlazak na jezero Peca kod Mladenovca)
POSTAVLJANJE TEMELJA (O prvom nastupu naše reprezentacije na SP za invalide)
OD CRNOG DO BELOG (Boja hranilica i uspeh u fider ribolovu – mit i realnost)
JEDINSTVOM DO BRONZE! (Veliki uspeh naših fideraša nas sedmom svetskom prvenstvu u Portugalu)
TOTALNA LUDNICA U ČUVENOM ZALIVU (Nezaboravan lov zubatica na Montoku, kultnom surfkasterskom mestu blizu Njujorka)
NA SILAZNOJ PUTANJI (Sajam EFTTEX 2017, Budimpešta 29.06-01.07)
IZRADA KALUPA I LIVENJE VARALICA (Pravljenje silikonskih šedova u kućnoj radionici)
ŠARENO I ZABAVNO (Letnja zanimacija: Ultralako varaličarenje na Bovanskom jezeru)
BRZA I TEŠKA HRANA (Lov bucova varalicama sa leptirom na repu)
PREDVEČERNJE PLOVKARENJE (Letnji ribolov na zatravljenom delu DTD kanala kod Kikinde)

RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 13. DO 26. JULA
LETNJE RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Opet taj veliki!
RIBE SRBIJE: Crnooka deverika
FELJTON O MUŠIČARSKOM RIBOLOVU: O mušicama i njihovom pravljenju
IZLOG: Takmičarska čuvarka Formax, AS tigrov orah, Carp Pro meredov, Sensas u Al Carponeu, Formax glava meredova, Suncobran Energoteam
POHVATANI STRUJAROŠI KOD VELIKE PLANE!
LEKSIKON MUŠICA: Skakavac – pastrmkina i klenova omiljena letnja hrana
IZ SVETA: Elektro-plovak Jenzi, Somovski štap UniCat Catnapper, Browning mini-bojliji, Balzer tirolac sa izmenljivim otežanjem, Varalica Spro Ikiru Hard Frog
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bođani, Sivac, Kula, Bački Petrovac i okolina, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Ruma, Morović, Kikinda, Pančevo, Tomaševac, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Rabrovo, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Raška, Šabac, Valjevo, Aranđelovac, Loznica, mali Zvornik, Užice, Bajina Bašta, Timočka i Negotinska krajina, Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.

Ribolov br. 433 izlazi u petak, 28. jula 2017.
Biće nam bolje kada mi postanemo bolji ljudi !

Van mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,424
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #637 poslato: 25 Jul 2017, 18:29:56 »


RIBOLOV BR. 433 U PRODAJI JE OD PETKA 28. JULA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

ZEMLJU DELE, VODU IGNORIŠU? (O dvema mogućnostima za unapređenje ribolova na našim vodama i mnogo bolje funkcionisanje udruženja)
MALO TOKA, MNOGO RIBE (Letnji lov babuške na Dunavu kod Dubovca)
SOMČIĆI I PONEKA ŠTUKA (Mini reportaža sa Dunava kod Grocke)
GLAVONJA VOLI VRUĆINU (Ultralajt varaličarenje klena na reci)
ZABAVA SA SITNURIJOM (Mini reportaža sa donjeg toka Drine)
UČINAK JEFTINE KINESKE RADNE SNAGE (Efikasna taktika za varaličarenje na teškim terenima)
CRVIĆI, PINKIĆI I SOLJENJE KARAMELOM (Uspešno letnje pecanje bele ribe u donjem toku Tamiša)
POTPUNA PROMENA PORETKA (Izveštaj sa 3. i 4. kola Srpske bas lige)
BURNO JUTRO NA LIVADICI (Julski lov krupnog skobalja na Drini, na plovak i travu)
RED DEVERIKA, RED CVERGLANA (Lov bele ribe na fider na Tamišu kod Farkaždina)
TRAŽENJE RIBE I NJENIH STAZA (Lov šarana u donjem toku Save, između klasičnog i modernog pristupa)
OPREZNOST I PAŽLJIV IZBOR (Vodič za uspešan letnji lov klasičnim mušičarenjem)
USPUTNI DVOMETRAŠ (Na Vlasinskom jezeru 17. jula uhvaćen do sada najveći som na ovoj vodi)
OD BASOVA DO BUCOVA I NATRAG (Jedan od najpoznatijih ruskih varaličara po drugi put u Srbiji)
ČITANJE DNA (Kako da znamo gde je varalica koju ne vidimo i šta radi pod vodom)
FARBAJ ME NEŽNO (Pravljenje varalica od silikona za vlastite potrebe)
MNOGO HRANE I MRTVI CRVI (Recept za izuzetno uspešan letnji lov deverike na stajaćoj vodi)
RIBOLOVAČKA POBUNA DALA PRVE REZULTATE! (Rumunsko iskustvo borbe ribolovaca protiv mini-hidroelektrana)
STOP BRANAMA! (Protest za zaštitu mladice i reke Drine)
NAROD NE DA REKU (Veliki protest u selu Temska, protiv uništavanja Toplodolske reke)

RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 27. JULA DO 9. AVGUSTA
FELJTON O MUŠIČARSKOM RIBOLOVU: VEZAČKI ALAT
IZLOG: Varaličarci Daiwa Seahunter X Pilk, Sportex Hydra Speed, Daiwa Exceler Spin i Formax Fortis Spin; Kuvana konoplja AS; Šaranski komplet za daleke zabačaje – parabolik Fox Horizon XTK i mašinica Fox Eos 12.000; Plastična stolica Energoteam, Takmičarska platforma Matrix F25 System Seat Box; Bolonjez Maver Arthemis MX
PARADA ULOVA: Amur 15,22 kg; Pastrmka 2,2 kg; Šaran 5,6 kg
DOBAR SAVET: Meredov na leđima; Fet mono čvor – za debele monofile
IZ SVETA: Predstavljamo najbolji novi stacionarni čekrk, multiplikator, štap i najlon EFTTEX-a 2017
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bođani, Kula, Bački Petrovac i okolina, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Ruma, Kikinda, Pančevo, Tomaševac, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Rabrovo, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Raška, Valjevo, Aranđelovac, Loznica, Mali Zvornik, Užice, Timočka i Negotinska krajina, Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.

Ribolov br. 434 izlazi u petak, 11. avgusta 2017.


Van mreže Goachild

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jun 2009
 • Poruke: 5,130
 • Lokacija: Novi Beograd
 • 11070
Odg: List Ribolov
« Odgovor #638 poslato: 25 Jul 2017, 23:14:53 »
Смуђ, шаран, смуђ, сом, смуђ, шаран... Дамјан!  :clap2: :thumbup: Ко зна зна!

Van mreže alexdja

 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Okt 2011
 • Poruke: 3,107
 • Lokacija: Beograd
  • Alexdja - Izrada Sajtova - PC Administracija...
Odg: List Ribolov
« Odgovor #639 poslato: 25 Jul 2017, 23:46:34 »
Jes vala!
       Nema više divljeg bučka. :no:

Van mreže Vale

 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Okt 2009
 • Poruke: 3,116
 • Lokacija: Kostolac
Odg: List Ribolov
« Odgovor #640 poslato: 27 Jul 2017, 20:43:27 »Tišina! Sad malo ona.

Van mreže Goachild

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jun 2009
 • Poruke: 5,130
 • Lokacija: Novi Beograd
 • 11070
Odg: List Ribolov
« Odgovor #641 poslato: 27 Jul 2017, 21:35:44 »
Сутра ћу до трафике...  :takoje:
 Вале :ok: :clap2:

Van mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,424
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #642 poslato: 10 Avgust 2017, 12:01:17 »


RIBOLOV BR. 434 U PRODAJI JE OD PETKA 11. AVGUSTA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

STOP UNIŠTAVANJU REKA! (Nekoliko stotina ribolovaca protestovalo u Nišu protiv zagađenja i uništenja ribljeg fonda Nišave i Južne Morave)
MENJANJEM DO USPEHA (Zahtevan ali uspešan lov bele ribe na Tamišu kod Tomaševca)
MALO HRANE, MALI MAMAC, MNOGO RIBE (Letnji fider ribolov na malim stajaćicama)
KOTRLJANJE DŽENARIKE (Lov klena na tekućoj vodi, na bolonjez i žutu šljivu)
(NE) DAJ IM ŠANSU! (Letnji lov bucova na Dunavu kod Kladova)
GROZNA VRUĆINA I LEP ULOV (Početak avgusta na Tamišu)
TORPEDO NA POVRŠINI (Lov aktivnog bucova na prelivima i plićacima)
PLOVKARENJE NA REČNOJ PLAŽI (Lov skobalja bolonjezom na Dunavu kod Batajnice)
HLEB ZA RESTORANSKE ŠARANE (Neobavezno letnje pecanje na komercijalnom reviru)
TRAŽENJE MESTA, VREMENA I MAMCA (Lov smuđa varaličarenjem na velikim rekama)
UPOTREBA PREKOMERNE SILE I DOBRO KAČENJE RIBE (Teorija i praksa varaličarenja: Kad i kako kontrirati)
DUBOKA VODA I SLATKASTA HRANA (Ciljani lov deverike fider tehnikom na reci)
ČUKANJE PO DNU (Letnji lov smuđa na kedera na Zlatarskom jezeru)
PECANJE POD RUČNOM (Ekstremni odmor za pamćenje na Zlatarskom jezeru)
FLUO BOJE I UV LAMPA (Odlično rešenje za lakše uočavanje trzaja u mraku)
TRI RIBE – 6,3 METARA (Nezaboravan somolov Igora Krajine na Pou)
RT DOBRE NADE I SIR ZA ORADE (Morski fider ribolov u Grčkoj na turistički način)

RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 10. DO 23. AVGUSTA
ULOV KOJI SE PAMTI: Kapitalni amur iz DTD kanala kod Novog Sada
I TO SE DOGAĐA: Panga upecana na Tisi kod Kanjiže; Šaran od 15 kg na šedića za bandara; Dva soma u sekundi!
IZLOG: Šator Carp Pro Bivy CP-111; Matrix Horizon Feeder 3,6 m; Carp Expert stolica; Cukk Pufi i kokice; Energoteam Rubin Feeder; Mašinice: Carp Pro Spheros, Spro Dassault 8300, Hart No.3 6000 Special Popping i Matrix Horizon 6000; Van den Eynde hrane i Tubertini fider štapovi
PARADA ULOVA: Som 18 kg; Smuđ 6 kg; Vraćeni kapitalac
DOBAR SAVET: Čuvanje zamrznute trave; Judžinov klizeći čvor
MALI LEKSIKON MUŠICA: Leteći mrav
IZ SVETA: Predstavljamo najbolju novu upredenu strunu, metalnu varalicu, te varalicu od tvrdog i mekog materijala na EFTTEX-u 2017
FELJTON O MUŠIČARSKOM RIBOLOVU: Nabavka materijala
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bođani, Kula, Bački Petrovac i okolina, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Ruma, Kikinda, Pančevo, Tomaševac, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Rabrovo, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Valjevo, Aranđelovac, Čačak, Loznica, Mali Zvornik, Užice, Tekija, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.
Ribolov br. 435 izlazi u petak, 25. avgusta 2017.


Van mreže žex.rašeta

 • Global Moderator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2010
 • Poruke: 3,904
 • Lokacija: Banovci Dunav
Odg: List Ribolov
« Odgovor #643 poslato: 24 Avgust 2017, 08:03:06 »


Sadržaj broja 435

RI­BO­LOV BR. 435 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 25. AVGUSTA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BO­LOV BEZ RI­BE? (Eks­trem­ni vre­men­ski uslo­vi do­dat­no su ogo­li­li či­nje­ni­cu da u ve­ći­ni na­ših vo­da ima ve­o­ma ma­lo ri­be)

TROP­SKE BA­BE (Eks­trem­no fi­de­ri­sa­nje na Bo­van­skom je­ze­ru)

NO­VI EFFZETT – STA­RA PRI­ČA (Pr­ve pro­be no­ve ver­zi­je le­gen­dar­ne ka­ši­ke do­ne­le ulo­ve so­ma)

ZA­VO­DLJI­VI HI­BRI­DI (Ni džig ni vo­bler ni džerk ni gla­vi­naj­ra a sve to isto­vre­me­no)

ČI­STA KLA­SI­KA (Lov cr­ven­per­ke i dru­ge be­le ri­be na DTD ka­na­lu kod Bač­kog Pe­trov­ca)

OD ŠA­RA­NA DO BU­CO­VA (Ra­zno­vr­sno pe­ca­nje na je­ze­ru Carp Dre­am)

IVA­NOV RE­KORD (Fan­ta­stič­na av­gu­stov­ska se­ri­ja na je­ze­ru Mi­ka Alas u Kr­nja­či)

NA VA­LJAK I KU­KU­RUZ (Tro­fej­ni ša­ran sa Za­pad­ne Mo­ra­ve kod Tr­ste­ni­ka)

KU­GLE I ZR­NE­VLJE (Lov ša­ra­na iz čam­ca, na hra­nje­nom me­stu na Ti­si)

PO­PO­DNEV­NI CUG KRUP­NIH NO­SO­NJA (Let­nji lov šlji­var i sko­ba­lja na plo­vak na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

ZA­O­BI­LA­ŽE­NJE CVER­GLA­NA (Dva raz­li­či­ta av­gu­stov­ska iz­la­ska na Ta­miš kod Sa­ku­la)

ČU­DO NA ŠTEK (Let­nji lov be­le ri­be na plo­vak na Ti­si kod Kni­ća­ni­na)

BR­ŽI TOK DA­JE RI­BU (Lov plo­ti­ce na fi­der na Ve­li­koj Mo­ra­vi kod Ću­pri­je)

POD VR­BOV 'LAD (Av­gu­stov­sko ul­tra­la­ko va­ra­li­ča­re­nje kle­na na Ni­ša­vi)

PRA­VA MU­VA I PA­ŽLJI­VO PO­SMA­TRA­NJE (Mu­ši­čar­ski vo­dič za kraj se­zo­ne lo­va pa­strm­ke na na­šim vo­da­ma)

SU­ZBI­JA­NJE NE­STR­PLJE­NJA (Is­ku­stva uspe­šnih: Lov smu­đa va­ra­li­ča­re­njem pri kra­ju let­nje se­zo­ne)

KAD JE 40 KI­LA SLA­BO!? (Eks­trem­ni fi­der ri­bo­lov ba­bu­ške na Du­na­vu kod Du­bov­ca)

UL­TRA­LA­KI RO­DEO! (Lov ban­da­ra ma­lim va­ra­li­ca­ma i naj­lak­šim pri­bo­rom na ve­li­kim je­ze­ri­ma)

STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 24. AV­GU­STA DO 6. SEP­TEM­BRA

IZ­LOG: Tak­mi­ča­rac Mi­lo Stra­di­va­ri Strong Po­le, Me­re­dov Fox Tor­que, Va­ra­li­ča­rac For­max Thun­der Spin, Jak­na Trak­ker Sum­mit XP, Ri­bo­lo­vač­ki ja­stu­ci u AS-u, Šta­po­vi For­max Thun­der Po­le i Bo­lo, Ti­grov orah AS, Po­ta va­ra­li­ce u Udi­ci, Ex­tra Carp Ba­it Spoon ka­ši­ka za pri­ma­mlji­va­nje, Hra­ni­li­ce u Al Car­po­neu, Rod po­do­vi Fox u Royal Carp Sho­pu

DO­BAR SA­VET: Lam­pa u ge­pe­ku

FELJ­TON O MU­ŠI­ČAR­SKOM RI­BO­LO­VU: Pred­log za pr­vu mu­ši­cu – Bu­ba ubi­ca

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Mo­rav­ski smuđ od 10 kg!

IZ SVE­TA: Storm 360º GT Se­ar­chba­it, Cre­sta Com­press Met­hod Mo­uld, Svat­zon­ker McMio Ju­ni­or, Kog­ha sklo­pi­va ko­fa, Va­ra­li­ča­rac Zeb­co Gre­at White Light Lu­re

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 436 IZ­LA­ZI U PE­TAK 8. SEPTEMBRA
Biće nam bolje kada mi postanemo bolji ljudi !

Van mreže pikemanTopic starter

 • Administrator
 • Dunavski Vuk
 • *
 • Vuk od: Jul 2008
 • Poruke: 10,424
 • Lokacija: Apatin
  • Vukovi sa DUNAVA
Odg: List Ribolov
« Odgovor #644 poslato: 07 Septembar 2017, 21:12:51 »


RIBOLOV BR. 436 U PRODAJI JE OD PETKA 25. AVGUSTA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

POZITIVNI POMAK? (Problem Toplodolske reke, sela Temska i izgradnje MHE na Staroj planini predočen dvojici ministara)
BUĆKANJE VARALICAMA (Letnji lov soma na popere!)
PROTI PRIJALO OPADANJE (Zanimljiv fider ribolov na Tamišu kod Tomaševca)
NE SAMO ZA TAKMIČARE (Štap Benzar Competition Feeder, 3,6 m, t.b. 15–45 g)
BRZA BRZINA I MALA DUBINA (Šest saveta za lov bucova veštačkim mamcima)
DOMINACIJA DEVERIKE (Mini reportaža sa Markovačkog jezera)
KAO PO LOJU! (Zanimljiv i uspešan lov bele ribe fider tehnikom na Dunavu kod Beograda)
ONA VOLI DŽAMBO (Veliki šedovi, najlovnije varalice za štuku u zapadnoj i severnoj Evropi)
ČEPRKANJE IZNAD KRŠA: (Ne)uspešna letnja noć
I KRUŠKE I GUME (Preporuka za kraj letnje sezone lova basa na stajaćicama)
TEŠKI FIDER U KRŠU (Kako to rade uspešni: Letnji lov šarana na Kolubari kod Obrenovca)
TRI PUTA PREKO 40! (Užice: Pastrmska serija za pamćenje)
NEODOLJIVI GUMING (Varaličarenje na male veštačke mamce na udicama sa lakim glavama)
OD KEDERA DO ŠARANA (Predstavljamo vam neke od najboljih udica za lov fider tehnikom)
ZABAVNO PLOVKARENJE (Lov bele ribe i babuške na Velikom bačkom kanalu kod Sivca)
VODI NAS NA MORE BRE! (Mini reportaža sa grčkog jezera Kerkini)

RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 7. DO 20. SEPTEMBRA
IZLOG: Daiwa Semi-Hard Rod Case, Maver Competition XL Flat Bad Roller, Najlon Kamasaki Super Mono, Varaličarci Fox Warrior Spin i Fox Rage Cat Pro Spin, Mašinica Fox Rage Catfish CR 600, Fider držač Formax TH018, AS Quick Change Swivel, Sensas Aromix i Attractix, Daiwa Black Widow Tele Feeder
PARADA ULOVA: Smuđ 6 kg, Bucov 3,3 kg, Pastrmka 2,2 kg, Som 18 kg
NEMA PROBLEMA: Zašto »kevlarci« pucaju?, Recept za lov babuške na Paljuvima, Šta znače oznake na hranilicama
DOBAR SAVET: Brzi duplirani klinč, Šator na krevetu, Glačanje izgrebane špulne
ULOV KOJI SE PAMTI: Som 40,26 kg; Vlasinska deverika od 6 kg!
LETNJE RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Južnomoravski blizanci na Salmo Thrill
MALI LEKSIKON MUŠICA: Piter Ros
IZ SVETA: Svimbejt Iron Claw AT–Lure; Termos–prečišćivač vode LifeStraw Go 2; Udice VMC 7017 Carp Match Spade; Najlon Sufix Advance; Mašinica Zebco S–Ray BRN 40
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Sivac, Kula, Bođani, Bačka Palanka, Bački Petrovac i okolina, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Ruma, Kikinda, Pančevo, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Rabrovo, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Šabac, Aranđelovac, Valjevo Čačak, Mali Zvornik, Užice, Bajina Bašta, Prijepolje, Timočka i Negotinska krajina i NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.
Ribolov br. 437 izlazi u petak, 22. septembra 2017.


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Efikasna energija - Portal posvecen energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije List Ribolov Spin & Fly Smuki Mrdalice HiT Feeder Sportski Ribolov Marketing