List Ribolov

Započeo pikeman, 19 Mart 2010, 16:58:39

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

mknezevic

Konačno da i ja izađem na televozor :D


bobanchek

 :cheesy: Nikako da stignem da procitam ono sto najvise volim, tj. ovaj prethodni post, zumirao, krenuo, pa se vratio, da vas smaram :)

pikemanRIBOLOV BR. 517 U PRODAJI JE OD PETKA 16. OKTOBRA A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:
TRKA S VREMENOM I BORBA S LOPOVIMA (Povodom pokretanja postupka protiv pijačnog prodavca zaštićenih ribljih vrsta)
CRNI MRAK I BELI CRVI  (Dobar rad ciprinida na Savi kod Beograda početkom jesenje sezone)
CIMKANJE UZ TRAVU I GRANJE (Jesenje varaličarenje klena na malim tekućicama)
KAKO PODVALITI IZBIRLJIVIM BUKADŽIJAMA (Ekstremno: Lov velikih bucova na male varalice)
DVE PREZENTACIJE ZA TRI VRSTE (Lepo oktobarsko plovkarenje na Južnoj Moravi kod Donjeg Brestovca)
SITNA RIBA I VELIKI TALASI (Kratko pecanje početkom jeseni na Vlasinskom jezeru)
ANĐELIN NOVI REKORD! (Dve kapitalke za četiri dana na istom mestu)
MNOGO SNAGE I PONEKI KOMPROMIS (Štapovi i mašinice za ciljani ("specijalistički") lov mrene i većih rečnih šarana teškim sistemima sa hranilicom
NOĆNA HLADNOĆA I DNEVNA FINOĆA (Početak jeseni u znaku dobro pecanja na fider i na Dunavu i u donjem toku Save)
ROBAC U MUTLJAGU (Efikasan a netipičan način lova rečnog klena)
VOBLERIMA NA "BRKU" (Uspešna sezona vrsnog leskovačkog somaroša)
TREPERENJE OKO GRANJA (Kako uspešno varaličariti na plitkoj rečici punoj krša)
RIBLJE IGRE GLADI (Šta sve utiče na apetit najčešće pecanih morskih riba)
STALNE RUBRIKE
HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 15. DO 28. OKTOBRA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
MALI LEKSIKON FIDERA (VI): Hranilice za daljinu
ULOV KOJI SE PAMTI: Kapitalac na leptira; Smuđ od 9,6 kg na fider; Dunavska mrena od 4,4 kg
IZLOG: Rapala X-Rap Otus, Formax Visage Power Feeder 6000, Rapala RCD Retractable Cord, Formax Rivercraft Method 5000, Rapala RCD Mini Clipper, Lineaeffe PVC čizme, Formax Flame Spin, Mikado Rival Heavy Spin, Trabucco Precision RPL Feeder, AS asortiman silikonaca, Maver sita
PARADA ULOVA
I TO SE DOGAĐA: Trofejni linjak regularno uhvaćen na glavinjaru!
IZ SVETA: Rapala RCD Pean, Sportex Neptoon Beach Feeder, VMC 9650 Round Treble, Browning Black Magic CFX Picker
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Boljevci, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Čačak, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Jezero Gazivode, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.
Ribolov br. 518 izlazi u petak, 30. oktobra 2020.


ibaneziRI­BO­LOV BR. 518 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 30. OKTOBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NE­KOM SLA­VA, A NE­KOM PRI­JA­VA (O dva ka­pi­tal­na ulo­va sa raz­li­či­tim uti­ca­jem na jav­nost i raz­li­či­tim ras­ple­tom)

UK, ČUK, CIM, STOP, TUP! (Lov smu­đa ver­ti­kal­nim dži­go­va­njem, na ke­de­ra na džig udi­ci)

KRAT­KO ALI SLAT­KO (Ok­to­bar­sko pe­ca­nje mre­ne i šlji­va­ra na fi­der na Sa­vi kod Um­ke)

KAD RA­KE­TE UTIH­NU (Do­sta tru­da i neo­bi­čan pri­stup do­ne­li od­li­čan ulov u te­škom da­nu)

UBE­DLJIV TRI­JUMF PE­TRO­NI­JE­VI­ĆA (Za­vr­še­no po­je­di­nač­no pr­ven­stvo Sr­bi­je u fi­de­ru 2020)

PRI­LA­GO­ĐA­VA­NJE IZ­BIR­LJI­VOJ RI­BI (Či­me to­kom je­se­ni pri­hra­nji­va­ti i ka­ko pe­ca­ti na fi­der na re­ka­ma i je­ze­ri­ma)

MI­RE­NJE RAZ­LI­ČI­TIH VI­BRA­CI­JA (Ka­ko lo­vi­ti štu­ku če­ter­bejt va­ra­li­ca­ma to­kom je­se­ni)

VA­TRO­MET U DU­BI­NI (Je­se­nja štu­ka­ro­ška se­zo­na na Vla­sin­skom je­ze­ru u zna­ku tro­fej­nih ulo­va)

SA­VI­JE­NO KRIL­CE S KIČ­MOM (Fo­to-strip: Pra­vlje­nje la­ga­nog lep­ti­ra od ča­u­re pu­šča­nog met­ka)

PO­VR­ŠIN­SKO DŽI­GO­VA­NJE (Neo­bi­čan lov ban­da­ra si­li­kon­skim gla­vi­nja­ra­ma)

KAD SE NO­SI SVE ZA SVE (Za­što ri­bo­lo­va sa mor­ske oba­le ni­je jed­no­sta­van?)

STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 29. OK­TO­BRA DO 11. NO­VEM­BRA

IZ­LA­ZAK I ZA­LA­ZAK SUN­CA

IZ­LOG: Vo­bler Sha­dow Rap Jack De­ep; For­max Ele­gan­ce Com­pact Fe­e­der tor­ba; Pil­ker Blue Fox Mo­re­sil­da; For­max At­tack Screw In Spi­ral; Svim­bejt Storm 360º GT Se­ar­chba­it; For­max At­tack Not A Knot kop­ča; Ma­ši­ni­ca No­mu­ra Hi­ro Pro FD 10; Va­ra­li­ča­rac Zeck Swift; So­nar De­e­per Start Fishfin­der; Saj­li­ce Knot 2 Kinky.

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Us­pe­la po­tra­ga za krup­nim plo­ti­ca­ma

PA­RA­DA ULO­VA

IZ SVE­TA: Ra­pa­la Down De­ep Husky Jerk, Qu­an­tum G-For­ce Shad Swim­ba­it, Bal­zer Shi­ra­su Te­le­skop Wat­kescher, Da­i­wa pro­rex TG Bla­ded Jig

LEK­SI­KON MU­ŠI­CA: Zla­to­gla­vi bom­ber

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Neo­do­lji­vi ku­ku­ruz; Bu­cov 8,6 kg!

MA­LI LEK­SI­KON FI­DE­RA (VI): Spod hra­ni­li­ce

USPO­ME­NE SA PE­CA­NJA: Vik­to­rov pr­ve­nac

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 519 IZ­LA­ZI U PE­TAK 13. NOVEMBRA

pikemanRIBOLOV BR. 519 U PRODAJI JE OD PETKA 13. NOVEMBRA A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:
ZAŠTIĆENA I ONA DRUGA PODRUČJA (Ovogodišnji sanacioni izlov na jezeru Ćelije ponovo uzburkao duhove u Kruševcu i pokrenuo neka stara, ali i nova pitanja)
TRI BOJE CRNO (Neočekivano uspešan finiš jesenje sezone lova deverike na Dunavu)
SPORO KOŠENJE U KLADAMA (Poslednji porast Dunava doneo i krupne smuđeve)
IZNENADNA NAVALA ŠLJIVARA (I kratki izlasci praćeni minimalnim pripremama mogu biti vrlo uspešni)
JOŠ METAR JEDAN (Zašto ribolov sa morske obale nije jednostavan?, II deo)
GVOŽĐE ZA »BARONE« (Dva trofejna smuđa na pilker i leptir)
BOJLI STAZA DO HRANILIŠTA (Tajne uspešnih: Kako u jesen loviti šarane na velikim rekama)
MEKANI I ŽILAVI PELET-VALJAK (Zanimljiv novi proizvod za lov ciprinida: Fjuka Bait)
OD SVITANJA DO SUMRAKA (Jesenji cug štuka i bucova na Savi u Beogradu)
VIKEND PO MERI BLINKERAŠA (Izuzetno dobar rad grabljivica sredinom jeseni na Dunavu kod Kladova)
ŠTUKA IH POMERILA, DEVERIKA SAČUVALA (Rezime izuzetno uspešne varaličarske sezone lova bandara na Vlasinskom jezeru)
ZANOSNA TARSKA PLAVUŠA (Neočekivano produktivan jesenji lov lipljena na Đetinji)
CRVI, RIZLA I LEPAK (Lov mrene vožnjom plovka na Južnoj Moravi)
POŽURI POLAKO (Praktični saveti za bezbedno i lako kretanje po gusto obraslim obalama)
STALNE RUBRIKE
HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 12. DO 25. NOVEMBRA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
IZLOG: Torba Rapala Urban Messenger; Kutija Formax Elegance Pro; Leptir Blue Fox Vibrax Chaser; Vrtilica Formax Attack Ball Bearing Swivel; Rapala RCD sklopivi nož; Mašinica Ryobi Applause CR; Varaličarac Zeck Blinker Jorg; Zimsko pododelo Trakker, Bolonjez i takmičarac Lineaeffe Excellent; Multiplikator Zeck HR20; Jednokraka za »muvanje« i dubinku VMC 9146.
RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Ogromna štuka iz Miločajskog vira; Druga kapitalka za 10 dana
I TO SE DOGAĐA: Totalna repriza!?
PARADA ULOVA: Šaran 8 kg, Amur 5 kg
IZ SVETA: Rapala Lure Camo Tackle Bag Magnum; Mašinica Bionic Phaze SX-Micro Spin; Varaličarac Sportex Magnific Finesse MG 1901 i 2302
LEKSIKON MUŠICA: Princ (Verzija za veliku i sijeru vodu)
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Čačak, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.
Ribolov br. 520 izlazi u petak, 27. novembra 2020.


GoachildRIBOLOV BR. 520 U PRODAJI JE OD PETKA 27. NOVEMBRA A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

SARADNJA KAO SUBVERZIJA (Saradnja ribolovaca i korisnika jedan je od načina da se kompenzuje često loša saradnja različitih državnih službi i organa na očuvanju ribolovnih voda)
NOĆNE DEVERIKE (Krajnje neočekivan ishod jesenjeg fiderisanja na Južnoj Moravi)
NIŠTA BEZ MATIJEVIĆA (Neobičan lov mrene dubinskim metodom)
HIT MAMAC – MRTVI CRVI! (Dva potpuno različita jesenja fider ribolova na Savi)
IZAZOV NA POLA VODE (Jesenji lov štuke na kedera i sistem slobodne balerine)
LEPI BRKA I NEZVANI GOSTI (Lov šarana na velikim rekama pred sam kraj jesenje sezone)
EUFORIJA NA DNU (Provereno na vodi: Fjuka Bait mekani peleti)
NEODOLJIVO LEPRŠANJE CRVIĆA (Novembarski lov plotice vožnjom plovka)
TRAŽENJE MALIH ZNAKOVA (Tajne uspešnih: Kakvo mesto daje ciprinide na velikoj reci)
FINI PRIBOR I MALI MAMCI (Jesenje varaličarenje klena na Nišavi)
BOJLIJI ZA DUNAVSKE ŠARANE (Zanimljivo iskustvo šarandžijskog tandema sa Tise)
VEZIVANJE SAJLICA (Najjednostavniji način pravljenja predveza za štuku od tanke čelične žice)
SIR, MESO I SLATKIŠI (Izuzetno uspešan lov krupne babuške i deverike na DTD kanalu)
MALI MARATON (Kako najbolje iskoristiti dva spojena dani jednu noć na moru)

STALNE RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 26. NOVEMBRA DO 9. DECEMBRA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
MALI LEKSIKON FIDERA: Metak hranilice
IZLOG: Vobler Rapala Super Shadow Rap 11; Neoprenske rukavice i čarape Formax; Glavinjara Rapala Rap-VTM Blade; Meredov Carp Pro Landing Net; Rapala Twitchin' Rap; Mašinica Lineaeffe Rapid Bass FD 5000 i 6000; Zimske čizme Lemigo EVA Greenlander na akciji; Štapovi Ryobi Amazon Feeder; Varaličarac Zeck Fishing Troy.
RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Prvo pa duplo
I TO SE DOGAĐA: Smuđ navalio na »panjiće«
PARADA ULOVA: Štuka 8,63 kg; Smuđ 2,98
IZ SVETA: Storm Tock Minnow; Mašinica Balzer MK Adventure 8500 BR: Varaličarac Westin W6 Powerteez MH
LEKSIKON MUŠICA: GP Adult Red
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Čačak, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.
Ribolov br. 521 izlazi u petak, 11. decembra 2020.


pikemanRIBOLOV BR. 521 U PRODAJI JE OD PETKA 11. DECEMBRA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:
IMA TU I NAŠEG DOPRINOSA (Da li su za siromašenje ribljeg fonda krivi samo mrežaroši i strujaroši)
SVE U ISTOJ TAČKI! (Neobičan jesenji lov šarana na Dunavu kod Ritopeka)
ŠARKO VOLI DŽEM (Kraj novembra na Savskom jezeru)
MIRNE BOJE I SPORO CIMKANJE (Varaličarenje klena na najmanjim tekućicama na prelazu jeseni u zimu)
FINO, TAMNO I MEDENO (Dva teška i vrlo različita kasnojesenja ribolova na kultnom terenu na Tisi kod Knićanina)
VODA NIŽE, RIBA BLIŽE (Jesenji lov skobalja na fider u donjem toku Save)
MESNI KOKTEL ZA UBRZAVANJE (Neočekivano uspešan lov deverike na Savskom jezeru, na prelazu jeseni u zimu)
PROSTO, JAKO, TVRDO, KRATKO (Strategija, taktika i sistemi za ciljani (»specijalistički«) lov krupne mrene i rečnog šarana sistemima sa hranilicom
Idealni rečni džigeraš (Provereno na vodi: Varaličarac Shimano Yasei LTD Zander River Jigging 270 H)
SREDNJE SPORO I PRILIČNO NEUPADLJIVO (Saveti za uspešan lov zimskog bucova u niskoj, sporoj i bistroj vodi)
CRVI IZMEĐU DVA BRZAKA (Jesenje-zimski lov rečnog klena daleko od gužve i zimovnika)
STRPLJENJEM DO ONOG PRAVOG (Fiderom po visokom vodostaju do kapitalnog »glavonje«)
OD SABIKIJA DO SPININGA (Najefikasnije ribolovne tehnike za ciljani lov šnjura)
SAVRŠENI »SMUĐAROŠ« (Provereno na vodi: Zenaq Snipe S86XX)
STALNE RUBRIKE
HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 10. DO 23. DECEMBRA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
I TO SE DOGAĐA: Šarani na kedera, babušku i sidro!
ULOV KOJI SE PAMTI: Šaran od 27,3 kg, novi rekord Zvorničkog jezera; Rođendanski trofej kod kovinskog mosta
MALI LEKSIKON FIDERA: Plovak hranilice
IZLOG:
PARADA ULOVA: Štuka 4,05 kg, Ilijin Smuđ
I TO SE DOGAĐA : Trofejna štuka umesto smuđa
RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Šed za orijaša
LEKSIKON MUŠICA: Džig verzija Fazanovog repa
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.
Ribolov br. 522 izlazi u petak, 25. decembra 2020.ibaneziRIBOLOV BR. 522/523 U PRODAJI JE OD PETKA 25. DECEMBRA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:
ZIMSKO UŽIVANJE NA PLAŽI (Sjajan decembarski ribolov na Savi u Sremskoj Mitrovici)
PRESUDNIH POLA METRA (Izuzetno zahtevno zimsko pecanje bele ribe na DTD kanalu)
OVDE BLIZU, A TAMO DALEKO (Dva različita zimska plovkaroška izlaska na dve Morave)
BORBA ZA SVAKI GRIZ (Teško ali uspešno pecanje bele ribe tokom porasta vodostaja)
VELIKI LEBDEĆI ZALOGAJI (Šest saveta za zimsko varaličarenje smuđa na rekama)
NEPREDVIDIVI KLOVNOVI (Kako smo na varalicu lovili štuku koja nije zainteresovana za jelo)
KRUPNI KOMADI NEPRIJATNIH MIRISA (Prihrane za ciljani »specijalistički« lov krupne mrene i šarana sistemima sa hranilicom)
TRIPUT HRANI... (Kratko zimsko fiderisanje na Južnoj Moravi u danu kada riba nije radila
NI MESTA, NI RIBE (Fenomen u popularnom zimovniku kod Mramorskih dalekovoda)
TAMNIJA HRANA I FINIJI SISTEMI (Recept za uspešno zimsko pecanje bele ribe na velikim ravničarskim rekama)
OSETLJIVA DUŠA FIDER ŠTAPA (Mali leksikon fidera: Izmenljivi vrhovi)
ČEKANJE U POLA MORA (Najefikasnije tehnike za ciljani lov šnjura – II deo)
RED BELE, RED ŠTUKE (Zimske ribolovačke razglednice sa terena u okolini Kruševca)
STALNE RUBRIKE
HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 24. DECEMBRA DO 20. JANUARA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
ULOV KOJI SE PAMTI: Prva štuka na mahač
IZLOG: Vobleri Rapala Shadow Rap Fat Jack, Shadow Rap Solid Shad i Countdown Elite, Carp Pro čuvarka i 4 Seasons vreća za spavanje, teleskop Lineaeffe EPX Telecast All Around, Formax Attack ranac, Mašinica Mikado Amok, Elpi silikonci, Fox i Matrix asortiman.
PARADA ULOVA: Štuke od 6,7 i 4,7 kg
IZ SVETA: Storm Hit Shad, Balzer Shirasu IM 12 Senso Perch, VMC 7324TK Tokyo Rig Light
LEKSIKON MUŠICA: Čauraš sa kućicom
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Boljevci, Beograd, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.
Ribolov br. 524 izlazi u petak, 22. januara 2021.
pikemanRIBOLOV BR. 524 U PRODAJI JE OD PETKA 22. JANUARA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:
HOROR NA JEZERU ĆELIJE (O haosu nastalom po isteku ugovora doskorašnjeg korisnika RP Rasina)
UŽIVANJE U BLATU DO GUŠE (Sjajan zimski lov krupne plotice na Savi kod ušća Bosuta)
TRAŽENJE ŠETAJUĆIH JATA (Januarski lov bandara na jezeru Šatrinci)
SLOBODA NEOGRANIČENA TEŽINOM (Džika rig: Japanski varaličarski sistem koji munjevito osvaja svet)
NEĆE, NEĆE, PA STANE! (Zatvaranje i otvaranje ribolovne sezone na Južnoj Moravi)
HLEB POPRAVIO PROSEK (Solidan rad bele ribe na Savi kod Obrenovca)
PODRHTAVANJE U DUBINI (Efikasan ali ne i uobičajen pristup: Voblerima na zimskog smuđa)
OD SINGLA DO MEDUZE (Načini postavljanja mamaca na udicu kao faktor uspeha)
LAK I SUPERLEPAK (Kako u kućnoj radinosti napraviti bojene džig glave sa trodimenzionalnim očima)
KUKURUZ I MESO (Ekstremna varijanta: Zimski lov šarana na Dunavu)
PERFEKTAN DAN ZA BANANKA (Zaboravljena rukotvorina – pravi mamac za kapitalnu štuku)
USIDRENI SISTEM (Težak ali zanimljiv pridneni lov bele ribe u jakoj morskoj struji)
KOKTEL MAJSTOR ZA VELIKE DEVERIKE (Tajne uspešnih: Tomislav Miljković Toma)
STALNE RUBRIKE
HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 21. JANUARA DO 3. FEBRUARA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
USPOMENE SA PECANJA: Moravski kapitalac
IZLOG: Rapala RCD Magnum Split Ring Pliers (Klešta za alkice), Formax otvarač olova, Rapala Splash Trucker Cap, Formax vezivač udica, Rapala Shad Dancer, Formax Attack otvarač usta, B-Tech Godzila Evolution, Zimske primame, Zeck Swift, Deeper sonari, Maver MV-R River Feeder Arm.
PARADA ULOVA: Smuđ 6,2 kg, Som 12,5 kg
I TO SE DOGAĐA: Serija ulova ciprinida na varalice
IZ SVETA: Nove boje Rapala Countdowna i X-Rapa: Mašinica Kogha Truster 4000: Trokraka VMC 8527 Fishfighter Treble
LEKSIKON MUŠICA: Džig-strimer Peš
RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Januarski smuđ sa Kolubare; Nije kome je rečeno...
JEDAN OD NAS: Štukaroš samotnjak
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Boljevci, Beograd, Smederevo, Požarevac, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.
Ribolov br. 525 izlazi u petak, 5. februara 2021.


ibaneziRIBOLOV BR. 525 U PRODAJI JE OD PETKA 4. FEBRUARA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:
BOLJE IKO NEGO NIKO (Da li zlehuda sudbina ribolovnih voda kojima niko ne gazduje pokazuje da je čak i loš korisnik bar malo bolji od nikakvog?)
SVA RIBA NA IVICI (Veoma uspešan zimski lov skobalja fider tehnikom na Drini kod Loznice)
LAKE GLAVE I RAZNE RIBE (I ove zime zrenjaninski varaličari solidno prolaze na Begeju)
UPORNOST VAŽNIJA OD MENJANJA (Teško pecanje na Savi, po toplom vremenu i promenljivom vodostaju)
PRSKALICE, KUGLE, VALJCI I RUŽE (Upotreba hleba kao prihrane i mamca u pecanju na plovak i fider)
KAD SE SKRATI, MANJE KLATI (Stabilni fideraški rod-pod od nestabilnog šarandžijskog)
PRVO TRAŽI, POSLE HRANI (Zimski lov skobalja vožnjom plovka na Kolubari kod Slovca)
TRI U JEDAN (Isprobano na vodi: Korum Trilogy Triple Tip, 3,6 m)
TRI DRVENA ADUTA (Zimsko voblerisanje kod Bačke Palanke)
DVA CRVIĆA I JEDAN KASTER (Zimski ribolov klena na malim vodama)
NA KOKTELE IZ FORHENDA (Uspešan zimski lov bele ribe na Savi u Mačvanskoj Mitrovici)
MALI MORSKI VUCI (O lovu nekoliko vrsta morskih riba čija težina nije srazmerna njihovom apetitu)
STALNE RUBRIKE
HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 4. DO 17. FEBRUARA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
IZLOG: Novi dekori Rapala Shad Rapa, Carp Pro torba sa stočićem, Rapala RCD 7 Magnum Pliers, Formax Attack Classic Spinner, Sufix SFX 4 Carrier Braid, Berkley Gulp Alive Minnow, Nomura Masaru, Mikado Furrore, Promix peleti i Waftersi, VMC 9291 Ni, Lemigo čizme.
PARADA ULOVA: Tolstolobik od 85 kg; Dve mladice za 10 minuta.
RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Uspela prva proba
I TO SE DOGAĐA:
IZ SVETA: Rapala VMC uskoro preuzima plasman Okume u Evropi; Varaličarac Daiwa Luvias Spin, 3–10 g; Šed Stroft Predator P-18.
LEKSIKON MUŠICA: Tanuki strimer
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Boljevci, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.
Ribolov br. 526 izlazi u petak, 19. februara 2021.


pikemanRIBOLOV BR. 526 U PRODAJI JE OD PETKA 19. FEBRUARA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

OGRANIČENJA BEZ UTEMELJENJA (Saopštenje Ujedinjenih ribolovaca Srbije povodom promene režima ribolova na RP Dunav)
SVAKI KAPITALAC IDE NAZAD! (Somborac Nikola Tatalović se na svoj način bori za bogatiji Dunav)
ZALOG ZA BUDUĆNOST (Lepi ulovi i još lepši gest dvojice mladih beogradskih varaličara)
KAKO DA LAKO BUDE I JAKO (Izazovi ultralakog varaličarenja na terenima na kojima ima i krupnije ribe)
NI KA NEBU NI KA ZEMLJI (Pravilno postavljanje štapa u ribolovu sa hranilicom)
NAJLON PROVUČEN KROZ TELO (Jednostavna prepravka kojom ćemo znatno produžiti vek trajanja plovka)
OŽIVLJAVANJE KOMADA LIMA (Kako da u kućnoj radionici sami napravite lovne male leptire)
OPREZNO I FINO (Varaličarenje klena na malim vodama početkom druge polovine zime)
IMA SMISLA, NEMA ČUDA (Provereno: Fjuka Bait peleti na tekućoj vodi)
IZGLED ILI VIBRACIJA (Ekstremna varijanta: Ciljani lov skobalja na mali vobler)
LAGANO UŽIVANJE (Uvod u prolećnu sezonu: Plovkarenje bodorke na stajaćoj vodi)
MAJSTORI BIRAJU (Pitali smo naše vrsne varaličare koje su im omiljene varalice za zimski lov smuđa)
NALAŽENJE – POLA POSLA (Lov kanjca, jedne od jadranskih riba čiji apetit nije ni približno srazmeran veličini)
KADA OPET IDEMO? (Iz roditeljskog ugla: Prvo pecanje sa detetom)
VIŠE NAMENA ZA VEĆU MINUTAŽU (Rapala noviteti za sezonu 2021)

STALNE RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 18. FEBRUARA DO 3. MARTA
VODOSTANJE; IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
IZLOG: Meredov Rapala Pro Guide Net Large; Trokrake Owner ST-41BC 2X; Pletenice SFX 8 Carrier Braid i Owner Cultiva Micro Game PE; Vobler Rapala Ripstop; Takmičarci Maver Falcon Alborella Evolution; Jednokrake Owner S-75M Single Hook; Najlon Lineaeffe Take Xtreme Deep Formula; Šarandžijske i fider stolice kod Al Carponea; Mikado Golden Lion Ultra Feeder
PARADA ULOVA: Štuka 19,5 kg; Bucov 84,5 cm; Bucov 4,15 kg; Vraćena štuka.
I TO SE DOGAĐA: Smuđ bez repa!
IZ SVETA: Rapala Trash Tub; Novi dekori Ragot Ragloua; VMC 7234 Mangrove Inline; Iron Trout torbice.
LEKSIKON MUŠICA: Zelena atraktor nimfa
URADI SAM: Predvezi u kutiji za plovke
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Boljevci, Beograd, Smederevo, Požarevac, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.
Ribolov br. 527 izlazi u petak, 5. marta 2021.


ibaneziRIBOLOV BR. 527 U PRODAJI JE OD PETKA 5. MARTA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

SIVČANIMA DOZLOGRDIO LOPOVLUK (Samoorganizovani entuzijasti non-stop čuvaju Veliki bački kanal)
SUNČANJE NA PRELIVU (Lep rad bele ribe na Kolubari u Ćelijama, nadomak Lazarevca)
BRZI FIDER I LEPI SKOBALJI (Tokom visokog vodostaja Južne Morave velika jata ribe ušla u Nišavu)
RUSKO-JAPANSKI SISTEMI (Montaže sa labavom vezom između udice i utega sve popularnije među varaličarima)
DERBI REŠEN NA KRAJU (Poslednja nedelja pred početak zabrane lova smuđa u znaku lepih ulova)
KAD HRANA POVUČE... (Zanimjivo pecanje skobalja krajem zime na Zapadnoj Moravi)
SPREMIŠTE–SEDIŠTE (Deo ribolovačke opreme koji se neznatno menjao kroz vekove)
PRVENAC NA RFUKOTVORINU (Ulov koji se pamti: Drina kod Bajine Bašte)
STRPLJIVO I ŠTO PRIRODNIJE (Ciljani zimski lov krupnog klena na reci, fider tehnikom i na plovak)
POGLED U BUDUĆNOST (Na severu Crne Gore, nakon ekološke katastrofe, entuzijasti prave raj za ribolovce
SMUĐAROŠI O VELIČINI, DEKORU I VIBRACIJI (Nemanja Spasojević, Vladan Stojićević, Jovica Milošević, Miloš Cvijić, Mirko Mihailović, Nikola Bundalo)
STARA GARDA I NOVE OKOLNOSTI (Uspešan lov smuđa u drugoj polovini zime na terenima oko Smedereva)
ZIMSKA MESTA I PRISTUP (Kako loviti u hladnoj i irazito providnoj morskoj vodi)
BELE GLISTE I JAK PRIBOR (Lov krupne bele ribe u donjem toku Vrbasa na prelazu zime u proleće)

STALNE RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 4. DO 17. MARTA
VODOSTANJE; IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
IZLOG: Meredov Rapala Single Hand Net; Formax Attack sajlice sa trokrakim udicama; Pletenica Sufix 131 G-Core; Owner Beast 5130W Weighted Worm Hook; Najlon Sufix Recycline; Formax plutajuća vadilica; Promix Aqua Garant Method Pellet Mix; Mikado Sensual Bream udice; Lineaeffe FF Take Akashi Fluorocarbon; Deeper Start Fishfinder (sonar).
IZ SVETA: Najlon Carp Spirit M-TX; Jednokraka VMC /122SA Magic Mini Assist, Kašika Berkley Area Game Soon Roru.
LEKSIKON MUŠICA: Kedis sa »disko« kuglom
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Boljevci, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.
Ribolov br. 528 izlazi u petak, 19. marta 2021.

pikeman

RIBOLOV BR. 528 U PRODAJI JE OD PETKA 19. MARTA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

SELEKTIVNI TRENING (Novi slučaj rešavanja problema krivolova preko leđa poštenih pecaroša)
DOMINACIJA SKOBALJA (Uspešan lov bele ribe fiderom na Savi u Sremskoj Mitrovici)
KAKO SAM OTERAO GOVEDARCE (Odličan rad skobalja na Južnoj Moravi početkom proleća)
TUPI PLOVAK I RUŽA CRVIĆA (Lov krupnih klenova na maloj reci krajem kalendarske zime)
KAD TRZAJI MINU (Šta činiti kada bandari koji su odlično radili odjednom potpuno stanu)
DVE VRSTE SIGNALA (Faktori uspeha u ciljanom lovu krupne deverike na rekama, jedzerima i kanalima)
BUĐENJE RANOG PROLEĆA (Som na Dunavu proradio već krajem februara)
LETNJA PROVIDNOST I ZIMSKA TEMPERATURA (zanimljiv ribolov početkom marta na varaličarskom reviru na Đetinji)
KLASIKA PROTIV ELEKTRONIKE (Lov šarana na malim ribnjacima početkom sezone)
TRAŽENJE SE (IPAK) ISPLATILO (Kreće pecanje šarana na komercijalnim revirima u Srbiji)
VELIČINA, DEKOR I VIBRACIJA ZIMSKIH SILIKONACA (III)
ČVRSTINA I PROVIDNOST (Šta vezači mušica treba da znaju o UV lakovima i gelovima)
ZABAVA NA RUBU GRADA (Recept za uspešan ribolov na moru u prvim danima proleća)
JAKA VIBRACIJA U VELIKOJ DUBINI (Kako love uspešni: Miroslav Mikić, somaroš sa reke Vrbas)
DVA ZRNA ZA ORIJAŠA (Prolećna sezona lova šarana na Toploj Mlavi počela kapitalcem)

STALNE RUBRIKE
HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 18. DO 31. MARTA
VODOSTANJE; IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
ULOV KOJI SE PAMTI: Kapitalka iz baze
IZLOG: Nove boje Rapala Countdowna; Pletenica Daiwa Tournament X8 Braid EVO+; Nove boje Rapala X-Rapa; Pletenica Daiwa J-Braid Grand i poklon makaze; Rapala RCD Line Remover; Mašinica Daiwa BG MQ; Jackson varalice; Promix Carp Jam Booster gel; Fider štapovi Maver Thor Master; Takmičarci Mikado X-Plode Pole; Stolica Enter Feeder; Bolonjez Lineaeffe Aqualite.
IZ SVETA: Rapala Super Shadow Rap 11; Mašinice ABU Garcia Max i Balzer Tactics Trout Collector 7200; Štap Browning Argon 2.0 Feeder
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Boljevci, Beograd, Smederevo, Požarevac, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot.
Ribolov br. 529 izlazi u petak, 2. aprila 2021.orkaRIBOLOV BR. 529 U PRODAJI JE OD PETKA 2. APRILA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:
DOMAĆINI A NE EKSPLOATATORI (Da li je vreme za promenu pristupa gazdovanju ribolovnim vodama)
KRUPNA HRANA I DVA ZRNA ŠEĆERCA (Uspešno otvaranje šaranske sezone 2021. na Dunavu kod Beograda)
DOMINACIJA ČETERBEJTA (Prolećna sezona lova basa počela već sredinom marta)
I NEŽNO I GRUBO (Počela i prolećna sezona pecanja bele ribe i babuške na barama)
PA NEĆEMO TAKO MOMCI (Zahtevan ali uspešan lov skobalja fiderom na Savi)
CRV NA METAR DUGOM PREDVEZU (Prolećno fiderisanje skobalja na Južnoj Moravi po povišenom vodostaju)
VREME ZA FINOĆU (Udice za početak fider sezone na Tamišu)
ŠARANJE PO OBODIMA (Faktori uspeha u ciljanom lovu krupne deverike na rekama, jezerima i kanalima)
IMA NEKA TANKA VEZA (Štukaroške dileme: O nosivosti, debljini, dužini i boji čeličnih sajli)
ZA KIM ZVONO (NE) ZVONI (Bojliji »dambel oblika« se sve više koriste u šaranskom ribolovu)
DŽITI ČVOR (Jednostavan a vrlo jak spoj upredene osnovne strune i monofilnog predveza)
LEP POČETAK PROLEĆA (Som i bucov aktivni na Dunavu kod Kladova)
PRIBOR U RUKE I PRAVO DO LUKE (Recept za uspešan ribolov na moru u prvim danima proleća – II deo)
MRZITELJ BRZIH ZALOGAJA (Recept za uspešno varaličarenje bandara na maloj reci)
STALNE RUBRIKE
HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 1. DO 14. APRILA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
IZLOG: Udice Carp Spirit V–Curve; Meredov Carp Spirit Magnum X1; Fluorokarbon Sufix Invisiline; Varaličarac Li¬ne¬a¬ef¬fe Rapid Freshwater Spin; Stroft pletenice i najloni; Najlon Formax Elegance Feeder Pro Dust; Mašinica Daiwa 20 Fuego LT; Štap Daiwa Fuego Camo Spin; Stolica Maver 4x4; Mašinica Mikado Tessen FD; Sensas i Van den Eynde hrane (Al Carpone).
PARADA ULOVA: Smuđ 7 kg, Som 2,2 m
IZ SVETA: Rapala MaxRap Walk'n Roll, Climax iBraid U-Light, Kogha Universal Wickelbleie, Daiwa Exceler LT
LEKSIKON MUŠICA: Nimfa sa duplim otežanjem
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Sivac, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.
Ribolov br. 530 izlazi u petak, 16. aprila 2021.


pikemanRIBOLOV BR. 530 U PRODAJI JE OD PETKA 16. APRILA, A U NJEMU, IZMEĐU OSTALOG, MOŽETE PROČITATI:

DOBRO I KORIST (Peticija dvadesetak udruženja i organizacija za ukidanje privrednog ribolova u ZP Gornje Podunavlje)
FOSFOR BELI RIBU DELI (Novi dekor silikonskih varalica za kratko vreme pokazao izuzetnu lovnost)
CRVI U HRANI, GLISTA NA UDICI (Neočekivano dobar rad bele ribe početkom proleća na Savi)
HALAPLJIVI USISIVAČ MAGLE (Sve što treba da znate o lovu tolstolobika dubinskim metodom i na plovak – I deo)
OSUNČANI SKOBALJI (Dva iznenađujuće uspešna popodnevna pecanja početkom proleća)
TALIČNI ŠTAP I TALIČNA KAŠIKA (Aprilski trofej sa Dunava kod Korbova)
KAŠIKA I UPORNOST (Recept za uspešan lov bucova na Savi pred zabranu)
JEDNOSTAVNOST PROTIV OBILJA (Ribolovačke dileme: Da li se i danas može pecati uspešno na isti način kao pre četrdesetak godina)
STOPER NA VRATU (Kako sprečiti neželjeno pomeranje malih silikonskih varalica po udici)
ZIMSKA FINOĆA I U PROLEĆE (Saveti za uspešan lov babuške u teškim uslovima početkom sezone)
ŠARGAREPO, TI MI LETIŠ LEPO (Mahin čvor – za spajanje osnovne upredene strune i monofilnog predveza)
MUZEJ NA TERASI (Mali vodič kroz stare i nove hranilice za fider ribolov)
NEVIDLJIVE IGRE BEZ ODJEKA (Trikovi za uspešnu detekciju trzaja u pridnenom ribolovu iz čamca, na moru)
U ZNAKU ŠEDOVA (Mladi kraljevački varaličari uspešno otvorili somarošku sezonu)
BODORKA ZA DVOMETRAŠA (Prvi ovogodišnji kapitalac sa Bovanskog jezera)

STALNE RUBRIKE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 15. DO 28. APRILA
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA
ULOV KOJI SE PAMTI: Zlatni leptir za crnu štuku
I TO SE DOGAĐA: Trofejni bucov na dva crva
IZLOG: Rapala Mini Side Cutter sečice za metal; Mašinice Formax Rivercraft Spin 35 i Lineaeffe Quasar FD 30; Vobler Rapala X-Rap Magnum; Varaličarac Quantum Smoke Cork Limited Edition; Meredov Rapala Folding Net; Najloni Formax Elegance Feeder Pro Black, Mikado Crystal i Maver Smart Match/Feeder, Sensas Crazy Bait gelovi; Haldorado i Dome Gabor asortiman.
LEKSIKON MUŠICA: Perla bomba
IZ SVETA: Quantum 4Street Chatter Mini; Sufix SFX 4X i SFX 8X.
IZVEŠTAJI SA RIBOLOVNIH TERENA: Apatin, Sombor, Bačka Palanka, Kula, Bački Petrovac, Novi Sad, Koviljski rit, Titel, Kikinda, Sakule, Baranda, Opovo, Sefkerin, Glogonj, Pančevo, Pančevački rit, Obrenovac, Beograd, Smederevo, Kostolac, Veliko Gradište, Svilajnac, Kragujevac, Srednje Pomoravlje, Kruševac, Kraljevo, Aranđelovac, Valjevo, Donje Podrinje, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Prijepolje, Novi Pazar, Timočka i Negotinska krajina, NP Đerdap, Niš, Leskovac, Pirot, Vlasinsko jezero.
Ribolov br. 531 izlazi u petak, 30. aprila 2021.