Bečmenske Bare

Započeo bamarin, 02 Novembar 2010, 20:59:17

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Plah01

Kakva je situacija na jezeru 1?

BataN

Pre desetak dana bio na kecu ( u pretproslu nedelju), ceo dan duvao vetar, ali opet lepo prosao. Tri sarana (dva od 2kg i jedan porcijas) i desetak babuski 150-200g. Jedno kidanje predveza 0.16 . Zbog vetra i odabranog mesta bilo tesko za zabacivanje. Bilo je malo pecarosa (video sam samo dvojicu) i nisam primetio da su nesto upecali...

Little_fisherman

Jel pecao neko na šaranskom jezeru skoro? Jel se dešava nešto?
🐳🐋🐬🐟🐠🦈

Beca deverika

Da li je neko bio ovih dana?
Glupo je da pitam vredi li ići zato što na pecanje uvek vredi ići ali ima li smisla očekivati nešto?

DejanP


Bio malo u sredu .. jezero 2
Riba se vidno kupala,kretanje ribe je bilo površinski...koliko se dalo primeriti.
Pokušao je spuštati na dno,ali na žalost ništa...
Bar odmor,i uživanje 10tak sati
Cena po ribolovcu 800din

miroslav76

На основу Одлуке Већа градске општине Сурчин број: III-01-06-00-78/2022 од 14.04.2022.године и Одлуке Управног одбора Туристичке организације ГО Сурчин број
432/2022 од 28.09.2022.године и Стручне анализе урађене од стране проф.др. Зорана Марковића, Туристичка организација ГО Сурчин дана 21.10.2022.године, објављује следећи

Ј А В Н И О Г Л А С о излову и продаји рибе из рибњака ,,Бечменска бара" прикупљањем писмених понуда

1. ПРЕДМЕТ

1. Предмет огласа је излов и продаја рибе са стаништем у рибњаку ,,Бечменска
бара", језеро 1 и језеро 2, ближе описане у табели и то:

Назив / Почетна цена по килограму са изловом У РСД
1. Шаран 360
2. Сом 450
3. Смуђ 550
4. Толстолобик 135
5. Бели амур 260
6. Бела риба 100
7. Бабушка 65
8. Шаран преко 15 кг 1000

2. Почетна цена рибе по килограму са изловом, изражена је у нето износу.

3. Понуђена цена не може бити нижа од почетне цене изражене у табели.

4. Предмет продаје доделиће се оном понуђачу који понуди највишу укупну откупну цену (у збиру за све врсте рибе).

5. Излов ће се вршити сваког другог дана, а након уплате вредности изловљене рибе од предходног дневног излова утврђене на основу записника о количини изловљене рибе од тог дана с тим да се цео поступак излова обави у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора. Најповољнији понуђач дужан је да купи целокупну количину изловљене рибе, без обзира на врсту.

6. Најповољнији понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави банкарску гаранцију у висини од 500.000,00 РСД, као средство обезбеђења плаћања.

7. Оглас ће осим у дневном листу ,,АЛО" бити објављен и на званичном сајту ГО Сурчин.

8. Поступак јавне продаје у име и за рачун Туристичке организације ГО Сурчин спроводиће Комисија за спровођење поступка јавне продаје образована решењем Председника ГО Сурчин број II-01-020-05-6/2022 од 09.09.2022. године.

9. Обилазак рибњака може се вршити сваког радног дана на адреси Стевана Радишића 27, 11279 Бечмен, за време трајања огласа, у периоду од 12-14 часова, уз претходно заказивање на телефон 0668637690. Напомена: Туристичка организација ГО Сурчин није обвезник ПДВ-а, у складу са чл.

9. Закона о порезу на додату вредност.

2. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право на учешће у поступку имају сви предузетници уписани у Регистар привредних рибара који води надлежно Министарство, тј. који имају положен стручни испит за рибара и привредна друштва уписана у Регистар привредних рибара, као и пољопривредна газдинства регистрована у складу са одредбама Закона о сточарству. Сви понуђачи морају да испуне услове које се тичу алата за обављање привредног риболова прописане чланом 37. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Правилима и условима обављања привредног риболова на деловима рибарског подручја Београд за 2022. годину, као и да поседују баждарену вагу (уз поседовање одговарајуће потврде о томе) на којој ће се вршити мерење изловљене рибе. Понуде се достављају у затвореним ковертама путем поште на адресу Војвођанска 79, 11271 Сурчин или лично на писарницу Управе градске општине Сурчин, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ИЗЛОВА И ПРОДАЈЕ РИБЕ".
На коверти треба да стоје основни подаци о понуђачу: име и презиме/пословно име, адреса пребивалишта/седишта. Сваки понуђач може доставити само једну понуду за предмет овог огласа. Уредна и потпуна пријава мора да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

– За предузетнике: име и презиме предузетника, назив радње и седиште, очитану личну карту или фотокопију исте ако је на обрасцу без чипа, извод из регистра привредних субјеката (извод из АПР) или потврда да је субјект уписан у одговарајући регистар, потврда о ПИБ-у, контакт телефон, доказ о упису у Регистар привредних рибара

– За привредна друштва: назив и седиште, извод из регистра привредних субјеката (извод из АПР), фотокопију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, потврда о ПИБ-у, име и презиме лица овлашћеног за заступање, контакт телефон, доказ да је најмање једно запослено лице са стеченим високим образовањем одговарајућег смера а исто лице је уписано у Регистар привредних рибара, контакт телефон.

– Пољопривредна газдинства: име и презиме предузетника одн. физичког лица односно назив и седиште привредног друштва, потврда о активном статусу регистрованог газдинства. Понуда мора бити потписана од стране понуђача – предузетника, лица овлашћеног за заступање у привредног друштва или пуномоћника, уз достављено пуномоћје за подношење понуде оверено код јавног бележника.

3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда истиче дана 28.10.2022. године, у 15.30 часова. Благовременим ће се сматрати све пријаве које су пристигле на писарницу Управе
градске општине Сурчин до наведеног рока. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у обзир приликом одлучивања.

4. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се дана 31.10.2022. године, са почетком у 14,00 часова у канцеларији начелника Управе ГО Сурчин, улица Војвођанска бр.79, у Сурчину. По окончању поступка отварања понуда, а најкасније у року од 3 (три) дана, Комисија ће приступити утврђивању најповољнијег понуђача и о томе сачинити записник, након чега ће Управни одбор Туристичке организације ГО Сурчин донети одлуку о избору најповољнијег понуђача. Избор најповољнијег понуђача у поступку прикупљања понуда се врши на основу највише понуђене цене. Уколико два или више понуђача понуде исту цену, Комисија ће их позвати да, у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, доставе нову затворену понуду са увећаним износом цене. Уколико понуђачи у остављеном року не доставе нове понуде или не доставе понуду са увећаним износом, Комисија задржава право да по слободном
уверењу изабере најповољнијег понуђача. Комисија ће у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, обавестити све понуђаче о избору најповољније понуде, односно резултатима поступка. Комисија задржава право да не изврши избор најповољније понуде, у случају пријема неодговарајућих понуда.

5. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Закључење уговора између Туристичке организације ГО Сурчин и лица које је одлуком Комисије изабрано као најповољнији понуђач обавиће се у просторијама Туристичке организације ГО Сурчин, улица Војвођанска 79, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке Управног одбора ТО ГО Сурчин о избору најповољнијег понуђача (по записнику Комисије за продају).

Уговор у име Туристичке организације ГО Сурчин потписује Директор Туристичке организације ГО Сурчин.
У Сурчину, дана 21.10.2022. године
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ


Sax

Znaci,prestaje da bude revir od sledece godine ili ne?

miroslav76

Svasta se prica ali nemam pojma sta je istina.Bas juce  su nesto izlovljavali iz dvojke.

Cele_bg

Cao svima,
da li neko zna sta se planira sa Becmenskom barom 1 i 2?
da li je izlovljena riba?

Mrkela

Sa barom 1 ne znam sta ce biti, a bara 2 nastavlja sa radom, uzeli su neki momci u zakup, bice pecanja, takmicenja, sve kao do sad a kako pricaju i bolje.

Cele_bg

Baš lepo što će se neko brinuti o bari 2 i što će moći da se takmiči tamo.
Čuo sam neke priče da će se praviti neko šetalište i urediti bara 1, ne znam kako ce to da utice na pecarose na bari 1

mkracunovic@yahoo.com

pozdrav kolege,kakva je situacija sa  1  i  2

Little_fisherman

Juče bio na jezeru 2,ništa,ni udarca,riba po površini...
🐳🐋🐬🐟🐠🦈

cilijus

Pozdrav,
da li su ostali isti telefoni za zakazivanje
066/8637-901 ?

miroslav76

Jezero br.2 tj.saranski revir je sada USR JUGA BECMEN.Imaju i fejsbuk stranicu ako nekoga zanima  smiley033

Teme sličnog naslova (3)